พันธุกรรม

  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ศึกษาวิจัยการพัฒนาวิธีตรวจการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 และ BRCA2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ ด้วยเทคนิควิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมสมรรถนะสูง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้
    2015-08-10 15:32
  • ข่าวสด - น.ส.วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ในสังกัดสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงงานวิจัย เรื่อง "เภสัชพันธุศาสตร์ : ถอดรหัสปัญหาแพ้ยารุนแรงในคนไทย" ว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเภสัชพันธุศาสตร์ช่วยให้ค้นพบลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อการเกิดการแพ้ยาบางชนิดได้ การวิจัยหาความคุ้มค่าในการบรรจุสิทธิการตรวจหาการแพ้ยาในการรักษาโรคที่มักเกิดการแพ้ยา คือ โรคลมชัก และปวดปลายประสาท ที่ต้องใช้ยาคาร์บามาซิพาย (carbamazepine) ซึ่งเป็นยามาตรฐานที่แพทย์จะจ่ายเป็นลำดับแรก แต่ยาชนิดนี้พบว่ามีรายงานความเสี่ยง
    2013-09-26 09:21

Pages