พีฟอร์พี

 • ดูเหมือนประเด็นข้อคัดค้านนโยบายค่าตอบแทนที่จ่ายตามเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายผสมผสานกับวิธีคิดตามผลการปฏิบัติงาน หรือพีฟอร์พี (P4P: Pay for Performance)  จะไม่ยุติง่ายๆ    แม้จะมีการเจรจาร่วม 3 ฝ่าย ทั้งจากตัวแทนรัฐบาล อย่าง นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข ที่มีนพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. และเครือข่ายเพื่อความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ
  2013-06-15 10:10
 • แพทย์ชนบทแจงยังไม่ชุมนุม 20 มิ.ย. เปลี่ยนเป็นประชุมกำหนดท่าทีใหม่ โวยรมต.ประดิษฐ ปลัดณรงค์บิดเบือนผลการเจรจา เผยวันประชุมครม. 10 มิ.ย. 56 มีวาระเรื่องผลหารือพีฟอร์พีเข้าครม. 2 วาระ สธ.นำเข้าวาระที่ 6 แต่สุรนันท์นำเข้าวาระที่ 17 ซึ่ง 2 วาระแย้งกัน แต่วาระของสุรนันทน์ตรงกับที่เจรจา
  2013-06-12 15:27
 • ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ไม่เห็นด้วยกับท่าทีของชมรมแพทย์ชนบทและเครือข่ายความเป็นธรรมในระบบสุขภาพที่เคลื่อนไหวขับไล่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  2013-06-12 14:52
 • เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับทราบรายงานการปรึกษาหารือเรื่องการสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ ซึ่งมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  2013-06-12 09:15
 • เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับทราบรายงานการปรึกษาหารือเรื่องการสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ ซึ่งมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ
  2013-06-12 09:11
 • ชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการณ์หลังครม. 10 มิ.ย. 56 มีมติรับทราบผลการหารือระหว่างตัวแทนฝ่ายรัฐบาลร่วมกับเครือข่ายความเป็นธรรมในระบบสุขภาพนำโดยชมรมแพทย์ชนบท โดยประกาศยืนยันความชอบธรรมที่จะชุมนุมจัดตั้งรพ.คนจนภาคสนามที่หน้าบ้านนายกรัฐมนตรี
  2013-06-11 14:51
 • เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับทราบรายงานการปรึกษาหารือเรื่องการสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ ซึ่งมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) เป็นประธานฯ โดยมีผู้แทนจาก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กลุ่มสหภาพแรงงานองค์การเภสัชกรรม และกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เข้าร่วมหารือ
  2013-06-11 14:26
 • คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 มีมติรับทราบรายงานการปรึกษาหารือเรื่องการสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
  2013-06-11 14:22
 • ผลการหารือ 3 ฝ่ายเพื่อหาข้อยุติปัญหาความขัดแย้งในกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างกลุ่มชมรมแพทย์ชนบท กับ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ที่ยืดเยื้อมาร่วม 3 เดือน เมื่อ 6 มิถุนายน 2556 ที่ทำเนียบรัฐบาล
  2013-06-09 12:40
 • ในที่สุดชมรมแพทย์ชนบท ก็ประสบความสำเร็จในเวทีเจรจากับ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุขโดยที่ไม่จำเป็นต้องก่อม็อบประท้วงที่หน้าบ้าน ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี อย่างที่ตั้งเจตจำนงไว้ตั้งแต่แรก
  2013-06-09 11:26
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แจงในรายการ "รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน" ยืนยันรัฐบาลไม่คิดตัดเงินค่าตอบแทนหมอ มั่นใจ P4P ช่วยทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ ย้ำช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแพทย์ได้
  2013-06-08 12:58
 • รัฐบาลมองถึงปัญหาความมั่นคงระบบประกันสุขภาพในอนาคต เนื่องจาก10 ปีที่ผ่านมา งบประมาณด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นมากกว่า1.5 เท่าตัว หรือร้อยละ 15 ของงบประมาณทั้งหมด หากปล่อยให้งบด้านนี้โตไปเรื่อยๆไม่ควบคุมให้มีประสิทธิภาพ ก็จะไปกินงบลงทุนของประเทศ อีก 22 ปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุมากขึ้น เป็นสัดส่วน 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจากประสบการณ์ของญี่ปุ่นต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น 3-4 เท่า เพราะคนสูงอายุต้องการการดูแลมากกว่าคนปกติหนุ่มสาว จึงเป็นเหตุผลที่กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลต้องจัดการระบบประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2013-06-08 12:52

Pages