ฟลูออไรด์

 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย การแปรงฟันเพียงอย่างเดียวสามารถทำความสะอาดได้เพียงร้อยละ 70 แนะ ใช้ไหมขัดฟันเพิ่มอย่างน้อยวันละครั้งหลังแปรงฟัน เพื่อทำความสะอาดซอกฟัน ลดคราบจุลินทรีย์ ป้องกันฟันผุ
  2015-11-15 13:13
 • กรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดยะลา ประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ดื่ม นมฟลูออไรด์ ขับเคลื่อนโครงการดื่มนมฟลูออไรด์เพื่อสุขภาพดี ปราศจากฟันผุ เพื่อเด็กไทยอายุตั้งแต่ 3-12 ปี ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพช่องปากที่ดี
  2015-01-22 18:31
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามกับจังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ดำเนินการนมฟลูออไรด์จังหวัดแรกใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง และมีสุขภาพช่องปากที่ดี ก่อนขยายไปยังจังหวัดยะลา และนราธิวาส
  2014-11-28 10:56
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการศึกษาวิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยโตเกียว  พบความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในข้าวเหนียว เหตุใช้น้ำฟลูออไรด์สูงแช่ข้าวนาน หากบริโภคเข้าไปสะสมนาน อาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดฟันตกกระ พร้อมแนะควรใช้น้ำที่มีฟลูออไรด์ต่ำไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร แช่ข้าวเหนียวหรือลดเวลาให้น้อยลง
  2014-11-26 14:56
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการศึกษาวิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยโตเกียว  พบความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในข้าวเหนียว เหตุใช้น้ำฟลูออไรด์สูงแช่ข้าวนาน หากบริโภคเข้าไปสะสมนาน อาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดฟันตกกระ พร้อมแนะควรใช้น้ำที่มีฟลูออไรด์ต่ำไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร แช่ข้าวเหนียวหรือลดเวลาให้น้อยลง
  2014-11-26 14:56
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เร่งแก้ปัญหาฟันตกกระ สนับสนุนท้องถิ่นพื้นที่เสี่ยงฟลูออไรด์ในน้ำสูง ส่งตัวอย่างน้ำประปาตรวจหาฟลูออไรด์ หวังป้องกันโรคฟันตกกระให้กับประชาชนในชุมชน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยการครอบฟันกว่า 10,000 บาทต่อคนด้วย
  2014-11-20 19:05
 • กรมอนามัย ขยายพื้นที่การดำเนินงานโครงการนมฟลูออไรด์โดยในปีนี้เริ่มที่จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดแรก โดยมีเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษาในจังหวัดตรัง จำนวน 80,000 คน ได้ดื่มนมฟลูออไรด์ตั้งแต่เทอมแรก เล็งขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 3 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
  2014-05-30 12:05
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมเด็กไทยดื่มนมฟลูออไรด์เพื่อสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สูงใหญ่ และป้องกันฟันผุ เล็งขยายพื้นที่โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทยเพิ่มอีก 4 จังหวัด ส่งผลให้ขณะนี้มีเด็กไทยกว่าหนึ่งล้านคนได้ดื่มนมฟลูออไรด์  
  2014-05-08 16:33
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพนมฟลูออไรด์ในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคในการผลิตนมฟลูออไรด์ให้อยู่ในมาตรฐานและมีคุณภาพ พร้อมทั้งขยายพื้นที่การดำเนินงานเพิ่มอีก 4 จังหวัด ได้แก่ ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
  2014-03-26 17:24