ภาคภูมิ แสวงคำ

 • กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ระบุว่าประเทศไทยมีความพยายามในการจดทะเบียนเกิด โดยเฉพาะนโยบายระดับชาติต่อเด็กข้ามชาติที่ประมาณการณ์ว่ามีจำนวน135,726 คน ซึ่งเด็กไม่มีสัญชาติไทยสามารถเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 66 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 73 ในปี 2558 แม้จะยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติที่ร้อยละ 99 ก็ตาม  
  2018-10-06 12:28
 • อดีตอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ แนะ สธ.ออกมาตรการเข้ม โรงพยาบาลไหนไม่ขายประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวให้ถือว่ามีความผิด แก้ปัญหาคลอดลูกแล้วทิ้งเพราะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษา ชี้ยิ่งขายประกันเยอะ สธ.ยิ่งได้กำไร
  2017-06-26 20:29
 • สธ.เร่งยกร่างยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดน รับนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่จะทำให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวก็เพิ่มมากขึ้นด้วย เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน ให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  2017-06-04 13:33
 • บทบาทของผู้ประสานงานด้านภาษาที่จะเข้ามาสวมทับแทนที่ พสต. คือการเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับประชากรข้ามชาติร่วมกับบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ (ในบริบทภาษาและวัฒนธรรมแรงงาน) การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในชุมชน การรณรงค์ความรู้สาธารณสุขมูลฐาน การให้ความรู้สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก การเฝ้าระวังและควบคุมโรค การค้นหาและติดตามผู้ป่วย การสื่อสาร ฯลฯ ที่ล้วนส่งผลบวกถึงสุขภาพของประชากรไทยในชุมชนเดียวกัน
  2016-12-23 23:04
 • สังคมมีมายาคติต่อแรงงานข้ามชาติ ที่นำไปสู่บริการที่ไม่เป็นมิตรได้ เช่น มีความคิดว่าแรงานข้ามชาติแย่งงานคนไทย ก่อปัญหาความมั่นคง สร้างความสกปรก นำโรคระบาดคนไทย ขณะที่ประเทศไทยได้ให้สิทธิพื้นฐานแก่ประชากรข้ามชาติหลายเรื่อง คือ สิทธิอาศัยชั่วคราว สิทธิประกอบอาชีพที่กฎหมายกำหนด สิทธิด้านสาธารณสุข เป็นหน้าที่แรงงานไปตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพก่อนทำงานสิทธิการศึกษาพื้นฐานสำหรับเด็กทุกชาติ สิทธิการเดินทางภายในจังหวัด ยกเว้นไปต่างจังหวัดเพื่อสันทนาการหรือกับนายจ้าง
  2016-10-22 22:35