ภาคเอกชน

  • กระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกลั่นกรองโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพ พร้อมเตรียมผลักดันโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุนใน 2กิจการ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข และกิจการด้านยาและอุปกรณ์การแพทย์
    2017-09-30 12:27
  • มติชน - นายพินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมา มีภาคเอกชน เสนอขอจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่จำนวนมาก ซึ่งมีทั้งโรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง ที่จะขอจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ และพยาบาล รวมถึง ในภาคอุตสาหกรรมที่เน้นผลิตบุคลากรในสายช่าง ทั้งนี้ สาเหตุที่ภาคเอกชนหันมาสนใจจัดการศึกษามากขึ้น เพราะต้องการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการเฉพาะทางของตนเอง ส่วนหนึ่งถือเป็นเรื่องดี ทำให้เกิดการแข่งขันในเรื่องคุณภาพ และได้บุคลากรที่ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจจริงๆ แต่ในเรื่องค่าเล่าเรียนคงจะต้องสูงขึ้น เพราะในสายปฏิบัติการต่างๆ ภาคเอกชนจะต้องลง
    2014-01-27 08:32