ภูมิปัญญา

  • “หมอเมือง” หมายถึง หมอแผนโบราณ ทำการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยวิชาการที่สืบทอดมาจากปู่ย่าตายาย เป็นการรักษาตามประเพณีที่สืบทอดกันมา มีตำราหรือภาษาล้านนาเรียก “ปั๊บ” ตัวอักษรพื้นเมืองเป็นตำรา บอกสูตรยาสมุนไพร และเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้
    2018-09-15 19:52
  • คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เตรียมเสนอยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วๆ นี้ เพื่อสานต่องานภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดยกระดับการแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้านและแพทย์ทางเลือก มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ 
    2017-01-29 15:47
  • กระทรวงสาธารณสุข ออก 3 กฎหมายลูกคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ ทั้งตำรับและตำรายาแผนไทยทุกประเภทที่มีกว่า 150,000 รายการมูลค่ามหาศาลเพื่อปกป้องเป็นสมบัติของชาติ ป้องกันต่างชาติฉวยใช้ประโยชน์ทางการค้า มีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นี้ หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
    2015-02-13 18:02