มหาวิทยาลัยพะเยา

 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยา พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการดูแลประชาชน สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้ รพศ./รพท. 8 จังหวัดเหนือตอนบนร่วมมือ ม.พะเยาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรทางวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น โดยให้ รพ.นครพิงค์เป็นแม่ข่าย
  2016-06-15 18:22
 • นสพ.คมชัดลึก : มหาวิทยาลัยพะเยา เดินหน้าผลิตทันตแพทย์รองรับการขาดแคลนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน แจงทันตแพทย์ 1 คน ต้องดูแลประชากร 9,800 คน มุ่งพัฒนาหลักสูตรทันตแพทย์เพื่อชุมชน สร้างทันตกรรมครอบครัวดูแลสุขภาพช่องปากทั้งครอบครัวไม่ใช่เฉพาะรายบุคคล ฝากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ-เพิ่มบุคลากรอาจารย์ด้านทันตแพทยศาสตร์
  2015-08-20 09:49
 • คมชัดลึก - ในปี 2554 จ.พะเยา มีสถิติการติดเชื้อไข้เลือดออกสูงสุดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยพะเยาตระหนักถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาชุมชน โดยช่วงที่มีการระบาดหนัก พะเยาและจังหวัดอื่นๆ ได้ส่งเสริมการใช้น้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง ซึ่งพบว่าปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี อีกทั้งได้พยายามหาสมุนไพรเพื่อใช้ทดแทนทรายอะเบทที่ใช้ผสมลงในน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกอีกทางหนึ่ง
  2014-02-04 13:53
 •  
  2012-06-11 19:34