มหาวิทยาลัยมหิดล

 • กระทรวงสาธารณสุขจับมือมหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขศึกษาต่อด้านอนามัยครอบครัว พัฒนาความรู้ สามารถวางแผนงาน การดำเนินงาน และการศึกษาวิจัยด้านการดูแลสุขภาพสมาชิกในครอบครัว ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(ด้านสาธารณสุข) ดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัยในครอบครัว ม.มหิดลจะเป็นผู้ให้ทุนการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวปีการศึกษาละ 5 ทุนๆ ละ 50,000 บาท
  2018-01-17 12:55
 • ผลสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทย พบอยู่ในระดับไม่ดีพอเกือบ 60% พอใช้ 39% และดีมากเพียง 1.6% เทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพดีถึง 70% ระบุ ประชากรที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอมักมีความรู้ด้านสุขภาพที่จำกัด มีอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและใช้บริการรักษาพยาบาลโดยไม่จำเป็น เลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสม
  2018-01-07 09:15
 • มติทันตแพทยสภาเพิกถอนใบอนุญาต 'ทพญ.ดลฤดี' หนีใช้ทุนรัฐ เนื่องจากประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม สร้างความเสียหายต่อวิชาชีพและประเทศ
  2017-09-21 14:18
 • กระทรวงสาธารณสุข จับมือมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางการริเริ่ม Big Data ด้านสาธารณสุข รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย นำร่อง โรงพยาบาลในสังกัด 5 แห่ง
  2017-07-31 19:00
 • กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม ปีละ 10 คนใน 5 ปี สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนและอภิบาลระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
  2017-06-28 15:46
 • กระทรวงสาธารณสุข จับมือมหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตแพทย์ปฎิบัติงานในชุมชน โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของกระทรวงสาธารณสุข และคุณภาพระบบสุขภาพไทย เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
  2017-06-27 16:26
 • ทีมวิจัย “ไบโอเนท-เอเชีย และมหาวิทยาลัยมหิดล” คิดค้นนวัตกรรมวัคซีนชนิดใหม่ ถือเป็นบริษัทที่ 2 ของโลกที่สามารถผลิตวัคซีนไอกรนโดยใช้กระบวนการกำจัดความเป็นพิษของโปรตีนแอนติเจนโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรมได้สำเร็จ ผลิตแบบครบวงจรเป็นครั้งแรกในประเทศไทย มีคุณภาพดีกว่าวัคซีนแบบเดิมที่มีผลกระทบข้างเคียงกับผู้ได้รับวัคซีน
  2017-01-22 22:45
 • จากปัญหาเด็กและวัยรุ่น เช่น การติดยา ติดเกม ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การตีกัน ตลอดจนความรุนแรงที่เกิดจากการขาดความยับยั้งชั่งใจในทุกวัย ตามที่ปรากฏในสังคม ในทาง “วิทยาศาสตร์” ทีมวิชาการจากศูนย์ประสาทวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ทางหนึ่งคือ การทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Functions (EF) เพื่ออุดช่องว่างของปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ
  2016-12-15 14:22
 • นักวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดลแนะรักษาคนทำงานรุ่นใหม่ในองค์กรต้องสร้างความสุขสอดรับความต้องการด้านชีวิต ชี้แรงงานรุ่นใหม่คืออนาคตชาติที่สำคัญในอีก 20 ปีข้างหน้า
  2016-12-15 14:00
 • สธ.จับมือมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล วิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ทั้งโซ่อุปทาน เพื่อจัดทำโครงสร้างมาตรฐานบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
  2016-12-02 22:32
 • สสส.ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เปิดตัวนวัตกรรมด้านกิจกรรมทางกาย “FeelFit®” เครื่องวัดกิจกรรมทางกาย ช่วยกระตุ้นมีกิจกรรมทางกาย ลดเนือยนิ่ง วัดผลแม่นยำ สอดคล้องตามหลักสากล ต่อยอดวัดผลจากการแกว่งแขน 1 ชม.ลด 220 แคลอรี่
  2016-11-25 14:43
 • สธ.เปิดตัวสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)" หวังให้ผู้บริโภครับรู้และรู้จักสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหารอย่างแพร่หลาย เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกซื้อเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรค NCDs ภาคอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือในการปรับสูตรอาหาร ลดน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ล่าสุด เผยโฉมผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง 57 ผลิตภัณฑ์จาก 14 บริษัทและจะขยายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาหารในอนาคต
  2016-09-01 19:52

Pages