มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ ยกระดับมาตรฐานวิชาการ เพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพ พัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงาน เพื่อคุณภาพบริการสุขภาพของประชาชน
    2016-03-26 19:29
  • แนวหน้า - นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงนโยบายด้านสตรีของกรุงเทพมหานคร 3 เรื่องใหญ่ที่ดูแลสตรี ซึ่ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดความรุนแรงที่กระทำ ต่อสตรีอันเป็นปัญหาของครอบครัวที่พบมากอยู่ในปัจจุบัน
    2014-03-10 11:53