มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • อาจารย์ ม.เกษตร เผยอยู่ระหว่างพัฒนาสายพันธุ์กัญชง เพื่อให้ได้สาร CBD ที่มีคุณภาพ และสาร THC ตามที่สหประชาชาติกำหนด หากสำเร็จจะดีในแง่การส่งออก คาด มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลกจะเสนอสหประชาชาติ ปลดล็อกซีบีดีออกจากสารเสพติด
  2020-02-01 21:27
 • องค์การเภสัชกรรมจับมือกรมการแพทย์แผนไทย -มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างเครือข่าย วิจัยและพัฒนากัญชาสายพันธุ์ไทยคุณภาพมาตรฐานเมดิคัลเกรด ด้านอธิบดีแพทย์แผนไทยฯ ตั้งเป้าใช้สายพันธุ์ไทยปรุง 16 ตำรับ
  2019-06-13 19:07
 • กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สร้างความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ หรือการรักษาผู้ป่วยภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
  2019-06-06 22:31
 • , ,
  นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กับ ทพ.สุปรีดา  อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
  2016-08-24 02:03
 • กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับ สสส.และ ม.เกษตรศาสตร์ พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา “เป็นโรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล” มีความโดดเด่นเป็นโรงพยาบาลชุมขนแบบอย่างที่มีอัตลักษณ์ 4 ด้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560
  2016-08-23 13:38
 • มติชน - เมื่อวันที่ 12 มีนาคม รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา (CHES) เปิดเผยว่า หลังจากได้มีการร้องขอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นผู้ดูแลสวัสดิการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย แทนสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เนื่องจากทุกวันนี้พนักงานมหาวิทยาลัยต้องใช้สิทธิประกันสังคม ทั้งๆ ที่เป็นข้าราชการ จึงได้ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือข้อกฎหมายตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยมีข้อสงสัยว่าพนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจะอยู่ในบังคับตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมฯหรือไม่ ซึ่งได้รับแจ้งว่าไม่มีอำ
  2014-03-13 08:02
 • มติชน - เมื่อวันที่ 4 มีนาคม รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHES) เปิดเผยว่า หลังจากที่ศูนย์ประสานงานได้ประสานกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อขอให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้โมเดลกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับพนักงานมหาวิทยาลัยกว่า 100,000 คน โดยขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกจากระบบกองทุนที่มหาวิทยาลัยจัดให้โดยความสมัครใจนั้น ล่าสุดศูนย์ประสานงานได้ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาประมาณ 200,000 คน พบว่ายังสนับสนุนให้ สปสช.ดำเนินการสา
  2014-03-05 07:15
 • เดลินิวส์ - เอ่ยชื่อ "แก่นตะวัน" สำหรับคนอ้วน คนที่ต้องการลดน้ำหนักน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะมีการพูดปากต่อปากเกี่ยวกับสรรพคุณในเรื่องนี้ และอีกสารพัด ที่ใครได้ฟังเป็นต้องหูผึ่งไปค้นข้อมูลและซื้อหามารับประทาน ส่วนจะเป็นไปตามคำกล่าวอ้างหรือไม่ ไปฟังคำตอบกัน
  2013-12-08 10:33
 • เป็นข่าวที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย เมื่อศูนย์ฝึกสุนัขของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ฝึกสุนัขให้ดมหา กลิ่นโรคมะเร็งรังไข่ในผู้หญิง
  2013-08-20 17:30
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างการยกร่างคู่มือตรวจสอบคำขอสิทธิบัตรยา เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่นำไปใช้ในการรับคำขอ และตรวจคำขอสิทธิบัตรยา ลดปัญหาผู้ฉวยโอกาสยื่นคำขอสิทธิบัตรยาเดิมที่ใกล้หมดอายุ โดยอ้างว่า มีการปรับปรุงพัฒนายาใหม่ ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงไม่ได้มีการพัฒนาอะไรใหม่
  2013-08-13 08:45
 • เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี เผยความสำเร็จในการเจรจาผู้ประกอบการลดโซเดียมลง โดยมีแผนติดฉลากกำหนดปริมาณโซเดียมในอาหารเพื่อคนไทยปลอดภัยจากโรคความดันโลหิตสูงและในอนาคตซองผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด จะมีข้อมูลหรือสัญลักษณ์กำหนดค่าปริมาณโซเดียมที่ผู้บริโภคได้ทราบและรับรู้ เพื่อสร้างความตระหนักให้คนไทยได้รับรู้ถึงการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมตามปริมาณที่เหมาะสม
  2013-07-25 18:01