มอบนโยบาย

  • กระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดทั่วประเทศ เน้นความเป็นเลิศด้านการจัดบริการและการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
    2019-06-11 08:03
  • “ปลัดสุขุม” มอบนโยบายบริหารงาน สธ. เน้น 12 แนวทางดำเนินงาน ระบุจะร่วมมือกันสร้างความสามัคคีในองค์กร มีความเป็นพี่เป็นน้อง พร้อมปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและ รมว.สธ. พัฒนาระบบปฐมภูมิ เกิดความรู้สึกเป็น “โรงพยาบาลของเรา” ไม่เน้นการประกวดเพื่อแข่งขันกันล่ารางวัล แต่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ได้มาตรฐานไปด้วยกัน มีการประสานงานเป็นเครือข่าย พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน โรงพยาบาลขนาดใหญ่ช่วยเหลือโรงพยาบาลขนาดเล็ก
    2018-10-02 22:22