มะเร็งท่อน้ำดี

 • รพ.มะเร็งลำปาง เผยภาคเหนือ พบมะเร็งตับและท่อน้ำดีในชายมากที่สุด เหตุจากพฤติกรรมชอบทานปลาน้ำจืดแบบดิบๆ เสี่ยงตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในตับ ขณะที่หญิงพบมะเร็งเต้านม ครองแชมป์อันดับหนึ่ง
  2018-11-16 12:35
 • คกก.แผนยุทธศาสตร์กำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เห็นชอบแนวทางดำเนินงานปี 62 ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 2 (2562-2568) โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี 2568 ตั้งเป้าหมายอัตราเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ำดีลดลงครึ่งหนึ่งในปี 75 อัตราการติดพยาธิใบไม้ตับลดลงน้อยกว่าร้อยละ 1 ในปี 68 ปลาปลอดเชื้อน้อยกว่าร้อยละ 1
  2018-07-02 15:04
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง มข. แนะควรเพิ่มหน่วยงานด้านสาธารณสุขร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานปลาร้า เพื่อกำหนดค่ามาตรฐานสารก่อมะเร็ง “ไนโตรซามีน” ให้ปลอดภัยกับผู้บริโภค ลดมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคอีสาน
  2018-04-25 13:05
 • กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ร้อยเอ็ดสู่ระดับสากลต้นแบบ หนึ่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา คัดกรองมะเร็งเชิงรุกในโรงพยาบาลอำเภอทุกแห่ง ช่วยให้การรักษาเร็วขึ้นหายขาดได้ถึงร้อยละ 90 ในปี 2560 จัดโครงการณรงค์คัดกรองป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 50,000 ราย
  2017-03-25 23:12
 • กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะปฏิบัติที่ถูกต้องเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยง 459 แห่งใน 27 จังหวัด เพื่อปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญในปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
  2017-03-10 11:22
 • กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดพัฒนางานตามพระราชดำริ กำหนดเป็น 1 ใน 16 แผนงานในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เผยโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในปีแรกของการดำเนินงาน ช่วยผู้ป่วยมะเร็งตับ-ท่อน้ำดีทันเวลาและรอดชีวิตสูงถึง 616 คน ส่วนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนเยาวชนฯ ในระยะเวลา 15 ปี ความชุกของโรคลดลงเหลือไม่ถึงร้อยละ 10
  2016-11-15 15:28
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างแอพพลิเคชั่น KKU Parasite Hunt โดยความร่วมมือระหว่างโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เยาวชน ประชาชนทั่วไป ลดกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2016-08-24 01:40
 • สธ.ลงนามความร่วมมือกับ ม.ขอนแก่น กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ตั้งเป้าปี 2568 คนไทยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับน้อยกว่า 6 แสนราย อัตราการเสียชีวิตลงร้อยละ 50 ด้วยมาตรการ ปลาปลอดพยาธิ คนปลอดพยาธิ คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ การส่งต่อและการรักษา การจัดทำฐานข้อมูล การวิจัย ให้ความรู้ประชาชน
  2016-08-03 22:11
 • กระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนยุทธศาสตร์ “ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี พ.ศ. 2559-2568”ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปีพุทธศักราช 2559 ตั้งเป้าใน 10 ปี คนไทยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ น้อยกว่า 6 แสนราย พร้อมแนะวิธีทำให้ปลาร้า/ปลาส้มปลอดพยาธิ ปลาร้าต้องหมักอย่างน้อย 1 เดือน ส่วนปลาส้มต้องหมัก 3 วันและนำไปแช่แข็ง ในตู้เย็น 7 วัน ส่วนตู้แช่-20 องศา นาน 3 วัน
  2016-08-02 22:38
 • กระทรวงสาธารณสุข เผย ครม.อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2568 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งเป้าทำให้ปลาในแหล่งน้ำมีพยาธิน้อยกว่าร้อยละ 1 คน ผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับน้อยกว่าปีละ 6 แสนคน อัตราการตายด้วยมะเร็งท่อน้ำดีลดลงร้อยละ 50
  2016-06-30 16:45
 • รพ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด นำร่องตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี เร่งค้นหากลุ่มเสี่ยง ให้ตรวจพบผู้ป่วยระยะต้น เพื่อรักษาหายขาด แก้ปัญหาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังพบมีความชุกผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีสูงสุดในโลก มีผู้ป่วยรายใหม่ 20,000 คนต่อปี
  2016-05-19 22:13
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เดินหน้าโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี ในปี พ.ศ.2559 พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตลอดจนในปี พ.ศ.2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในพื้นที่เสี่ยง 7 ตำบล 7 อำเภอ ดีเดย์ 10 พฤษภาคม 2559 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รักษา ตั้งเป้าตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ 6,335 ราย และอัลตร้าซาวด์ตับ 5,000 ราย ภายในปี 2559
  2016-05-14 17:11

Pages