มูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย

 • เขตสุขภาพที่ 8 จับมือมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย(ภวส.) จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพครั้งที่ 4 หลักสูตรพัฒนาผู้นำด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ และสนับสนุนแนวคิดจัดตั้งเขตสุขภาพให้ประสบผลสำเร็จ ทั้งการวางแผนกำลังคนตามยุทธศาสตร์ สธ. เทคนิคการวิเคราะห์งานและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เทคนิคการวิเคราะห์ทีมงานและการสร้างความผูกพันภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  2015-06-17 12:55
 • เขตสุขภาพที่ 8 ร่วมกับ ภวส.จัดอบรมหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพมืออาชีพ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของ “ผู้บริหารและ CIO ระดับเขต” ให้เป็นผู้นำทางยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนเขตสุขภาพให้สัมฤทธิ์ผล เตรียมเดินหน้าจัดอบรมอีก 2 หลักสูตรคือ ผู้นำด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้นำยุทธศาสตร์สุขภาพ
  2015-04-28 20:19
 • เขตสุขภาพสธ.ที่ 8 จับมือมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุข ต่อยอดพัฒนาความรู้การบริหารงานเขตสุขภาพ จัดหลักสูตรการเงินการคลังในเขตสสุขภาพเพื่อพัฒนาผู้บริหารด้านระบบการเงินการคลังใน 12 เขตสุขภาพ 15-18 ธ.ค.นี้ ที่ จ.อุดรธานี หลังประสบผลสำเร็จจากหลักสูตรพัฒนาระบบบริการสุขภาพมาแล้ว แจงผลงานเขตสุขภาพที่ 8 ปีที่ผ่านมา สามรถลดจำนวนรพ.ขาดทุนลงได้ คุณภาพบัญชีได้มาตรฐานมากขึ้น มีการจัดซื้อยาร่วมในระดับเขต ช่วยลดค่าใช้จ่ายและการจัดซื้อที่ไม่เหมาะสมลงได้
  2014-12-14 15:16
 • เขตบริการสุขภาพที่ 8 สธ.จับมือมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย จัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารงานเขตสุขภาพ ต่อยอดความสำเร็จการปฏิรูประบบสุขภาพด้วยเขตสุขภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จทั้ง 12 เขต เพื่อนำชุดความรู้ที่ได้ขับเคลื่อนให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น ชี้คนไทยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 12 ปีแล้ว จำต้องพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพรองรับ เพื่อประชาชนเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้ทันที
  2014-11-22 11:53
 • ประกาศทุนการศึกษามูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทยเพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ โดยเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ทุนละ 150,000 บาท จำนวน 5 ทุน คุณสมบัติของผู้ขอรับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา 1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านกฎหมาย ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาจาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ตั้งใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก 2.มีความสนใจ หรือทำงานเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ และแรงงานต่างด้าว
  2013-11-18 20:10
 • ประกาศทุนการศึกษามูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทยเพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ โดยเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ทุนละ 150,000 บาท จำนวน 5 ทุน
  2013-11-01 09:34