ยาต้านไวรัสเอดส์

  • แนวหน้า - นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยในปี 2556 คาดว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์สะสมประมาณ 1,166,543 คน ยังมีชีวิตอยู่จำนวน 447,640 คน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 8,959 คน กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมเร่งวิจัยและพัฒนายาต้านไวรัสเอดส์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
    2013-12-02 07:17
  • กระทรวงสาธารณสุข เผยข่าวดีผู้ป่วยโรคเอดส์ ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมสามารถผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ได้แล้ว 2 รายการได้แก่ยาเม็ดอีฟาไวเรนซ์ ใช้ในผู้ป่วยดื้อยา และยาเม็ดผสมโลปินาเวียร์/ริโทนาเวียร์ สำหรับผู้ใหญ่ และเด็ก ราคาถูกกว่านำเข้าต่างประเทศ 3 เท่าตัว ประหยัดงบประมาณประเทศได้จำนวนมาก
    2012-12-09 18:31