ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

  • ทุกภาคส่วนจับมือเดินหน้าผลักดันแนวทางสร้างศูนย์การดูแลผู้ป่วยระยะเวลาสุดท้ายก่อนเสียชีวิต (Hospice) โดย มธ. พร้อมให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ขณะที่ รพ.รามาฯ เตรียมสร้าง End of life ward รองรับการตายดีในโรงพยาบาล
    2018-03-20 16:30
  • อาจารย์แพทย์ รามาฯ ถอดบทเรียนแนวทางจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาลของต่างประเทศ ระบุ ผู้บริหารจำเป็นต้องลงทุนสร้างระบบรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เสนอ สธ.ประกาศวาระ zero tolerance เมื่อเกิดความรุนแรงกับบุคลากรต้องไม่จบแค่การขอโทษ โรงพยาบาลสหรัฐฯ ทดลองตั้งเครื่องจับโลหะในห้องฉุกเฉิน 6 เดือน พบคนปืน 33 ราย มีดอีกกว่า 1 พัน
    2017-12-12 14:26
  • สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เยี่ยมสำรวจการรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Network Certification) โรงพยาบาลในพื้นที่จะต้องคำนึงถึงการประสานงาน การส่งต่อผู้ป่วย การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การเรียนรู้ร่วมกันภายในเครือข่ายบริการ การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย  
    2016-11-16 21:54