รพ.สต.

 • สปสช.แจงมีโปรแกรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เท่านั้นที่ สปสช.ให้ รพ.สต.บันทึก ส่วนโปรแกรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นของกรมการแพทย์ที่ สปสช.ใช้ข้อมูลร่วม และข้อมูล 21 แฟ้ม เป็นข้อมูลบริการของ สธ. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการทำงาน ที่ สปสช.นำมาใช้จัดสรรงบ ไม่ใช่บันทึกข้อมูลแลกเงิน แต่เป็นฐานข้อมูลระบบสาธารณสุขประเทศ ซึ่งเป็นหลักการ P4P ที่สธ.ใช้ ย้ำเข้าใจและตระหนักดีถึงภารกิจที่หมออนามัยแบกรับ เชื่อการออกแบบระบบใหม่ของ สธ.ในการปฏิรูปจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้
  2014-06-18 17:09
 • หมออนามัยพ้อ กลายเป็นหมอหน้าจอ วันๆ จ้องแต่คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลสุขภาพแลกเงิน สปสช. จนหมดเวลาเยี่ยมชาวบ้าน เดิมลงพื้นที่ 15 วันต่อเดือนเหลือแค่ 4 วัน ชี้ไม่ควรกำหนดเงื่อนเวลา
  2014-06-17 20:46
 • ถึงแม้จะไม่ได้เป็นหมอเหมือนกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลอื่นๆ แต่จากการได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทรเป็นเครื่องหมายการันตีได้ว่า ธีระวัฒน์ ผอ.รพ.สต.บ้านสี่แยกสวนป่า มีความรู้และเข้าใจในธรรมชาติของการเป็นผู้ให้กับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี
  2014-03-22 10:42
 • สธ.จัดงบประมาณ 45 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นแบบที่ อ.เมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย และลดความแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาลใหญ่พร้อมเปิดบริการในปี 2559 ขณะเดียวกันยกระดับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็ง โรคหัวใจ อุบัติเหตุและทารกแรกเกิด ประชาชนรักษาใกล้บ้านอย่างมั่นใจ     
  2014-03-19 21:16
 • มติชน - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สุ่มตรวจ'เครื่องวัดความดันโลหิต'ในโรงพยาบาล 1,233 เครื่อง พบตกมาตรฐาน 18% ทำอ่านค่าเพี้ยน แนะวิธีดูแลรักษาไม่เก็บในที่ชื้น เลี่ยงฝุ่นละออง
  2013-12-20 07:56
 • Hfocus -ความกดดันของ “หมออนามัย” ที่อัดแน่นคับแค้นตลอด 80 ปี ตั้งแต่ก่อกำเนิด “สุขศาลา” ก่อนผันกลายมาเป็น “สถานีอนามัย”และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ถูกคลี่คลายออกเมื่อ 2 ต.ค. 2556 ในนาทีที่สภาผู้แทนราษฎร มีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ 382 เสียง ผ่าน พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน นั่นหมายถึง “หมออนามัย” จะถูกรับรองตามกฎหมายให้มีสถานะเป็น 1 ใน 8 วิชาชีพด้านสาธารณสุข “หมออนามัย” อาจไม่เป็นที่คุ้นชินกับคนเมืองหรือผู้มีเศรษฐานะทางสังคม ทว่าใน “ชุมชน-ชนบท” หมออนามัยอาจเป็นที่พึ่งเดียวยามล้มหมอนนอนเสื่อ
  2013-10-13 12:12
 • Hfocus -3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นับเป็นพื้นที่ซึ่งมีอัตราการตายของแม่และเด็กที่สูงมาก ในช่วงที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุนอกจากปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญ ต่องานส่งเสริมดูแลสุขภาพที่ต้องลงพื้นที่ดูแลชาวบ้านอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีบริบททางวัฒนธรรม ความเชื่อ ที่ทำให้ยากต่อการเข้าถึงเพื่อนำไปสู่การปรับพฤติกรรมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น และ ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าว งานป้องกันและส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่นี่จึงเป็นงานท้าทาย
  2013-09-07 13:55
 • Hfocus -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.สต.เป็นสถานพยาบาลที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขของประเทศ ไม่น้อยไปกว่าวิทยาการทางการแพทย์ที่แข่งขันความเป็นเลิศของหน่วยงานต่างๆ เพราะถือเป็นสถานพยาบาลชั้นต้นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกเรียกขานในชื่อ “สถานีอนามัย” ทั้งนี้สถานีอนามัยได้พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆ เปลี่ยนชื่อเป็นรพ.สต. คือเอาเรื่องโรงพยาบาลขึ้นมาเพราะหวังว่าชาวบ้านจะได้เข้าหา และให้ความสำคัญกับสถานีอนามัยมากขึ้นเพราะว่าชื่อดี แต่โดยเนื้อหาแล้ว รพ.สต.ยังเน้นในเรื่องการส่งเสริม ป้องกัน และสร้างให้ประชาชนยืนได้ด้วยตัวเอง 
  2013-08-12 15:04
 •   นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 ในหัวข้อมิติใหม่สมรรถนะพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน ว่า สธ.เน้นให้ความสำคัญกับงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย เพราะขณะนี้พบคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ถึง 13 ล้านคน ทั้งนี้ ได้กำหนดบทบาทให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทำงานเชิงรุกป้องกันโรค และลดจำนวนผู้ป่วยทุกโรค ส่วนโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ให้มีหน่วยสร้างสุขภาพในชุมชน โดยให้พยาบาลเป็นหลัก
  2013-05-10 07:50
 • รมว.สธ.เร่งพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รองรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นที่ยอมรับในชุมชนให้เห็นผลภายใน 3 ปี และเร่งผลักดันให้มีพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุข สร้างความก้าวหน้าวิชาชีพความมั่นคงของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  2012-09-08 17:39
 • เชียงใหม่-56 รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงใหม่ เร่งยกระดับ เพื่อความพร้อมในการรับผู้ป่วยหนี รพ.จังหวัดหลังเริ่มเก็บ 30 บาท 1 ก.ย.นี้
  2012-08-20 11:21
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาห้องแล็บตรวจชันสูตรโรคในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9,769 แห่ง และศูนย์แพทย์ชุมชนเขตเมือง สามารถตรวจได้ 4 รายการทั้งโรคทั่วๆไปและโรคเรื้อรังได้แก่ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจปริมาณความเข้มข้นเม็ดเลือดแดง ตรวจปัสสาวะ และตรวจการตั้งครรภ์ ประชาชนได้ใช้บริการตรวจรักษาใกล้บ้าน เริ่มปีนี้ 1,226 แห่ง และครบ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2559 
  2012-06-24 10:22

Pages