รักชนก คชานุบาล

  • ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วและรุนแรง หากเทียบกับต่างประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยไปแล้ว พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนของเขามีเวลาเตรียมตัว และรัฐบาลมีงบประมาณเพื่อรองรับ เพราะเป็นประเทศที่ “รวยก่อนแก่” แต่สำหรับประชากรไทยนั้นส่วนมาก “แก่ก่อนรวย” อีกทั้งรัฐบาลยังไม่สามารถจัดสวัสดิการให้สำหรับทุกคนได้
    2019-08-03 10:19