รัชตะ รัชตะนาวิน

 • กระทรวงสาธารณสุขเปิด รพ.แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยตรงแห่งแรกในประเทศ ที่ กทม. ใช้ศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบการดูแลรักษาด้วยยาสมุนไพร อบ นวด ประคบ ฝังเข็ม มีคลินิกเฉพาะทางโรคเรื้อรัง เช่น มะเร็ง อัมพาต รองรับนโยบายเมดิคัล ฮับ และอาเซียน เล็งเพิ่มตำรับยาสมุนไพรเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติในปีหน้าอีก 10 รายการ เช่น ตำรับรักษามะเร็ง รักษาโรคนอนหลับยาก
  2015-08-17 17:06
 • รมว.สธ.กำชับ สสจ.ทุกแห่ง เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน ย้ำเตือนให้ระมัดระวังในการบริโภคเห็ดป่า อาจเป็นเห็ดพิษได้ หากไม่รู้จัก ไม่ควรเก็บมากิน ข้อมูลในปีนี้จนถึงต้นเดือนสิงหาคม มีผู้ป่วยกินเห็ดพิษ 732 ราย เสียชีวิต 5 ราย ย้ำยังไม่มีการพิสูจน์พิษเห็ดให้ผลแน่นอน ด้านศูนย์พิษวิทยา รามาธิบดี พบว่าผู้ป่วยกินเห็ดพิษในระยะหลังตับวายบ่อยขึ้น   
  2015-08-17 16:52
 • รมว.สธ.เผยผลรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กวัย 3 ขวบครึ่งทั่วประเทศ วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พบพัฒนาการปกติสมวัยร้อยละ 80 ดีขึ้นกว่าปี 2557 เด็กที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า จะติดตามกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำเมื่อครบ 1 เดือน  
  2015-08-14 15:03
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยเครือข่ายบริการสาขาโรคหัวใจ ช่วยลดอัตราการตายโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันเหลือร้อยละ 10.64 ผู้ป่วยได้รับการขยายหลอดเลือดเพิ่มเป็นร้อยละ 69.08 ทำโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย” เพิ่มคลินิกรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวในทั้ง 12 เขตสุขภาพ คลินิกให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในโรงพยาบาลจังหวัด และให้บริการยาละลายลิ่มเลือดในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ
  2015-08-14 14:54
 • กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันนโยบายสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย พ.ศ. 2559-2563 นำหลักธรรมคำสอนทุกศาสนา และวิถีความเป็นไทย ปรับแก้พฤติกรรมสุขภาพประชาชนประเทศแรก เสนอคณะรัฐมนตรี ประกาศเป็นนโยบายชาติ ใช้หลักศาสนา สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม ควบคู่กับการแพทย์ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ และนาฬิกาชีวิต นำร่องใน 19 จังหวัด ให้ผลป้องกันและลดความรุนแรงโรค
  2015-08-13 16:05
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ทั้งในส่วนส่วนภูมิภาคและ กทม .โดยในส่วนภูมิภาคมอบให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนกทม.เตรียมทีมแพทย์ 200 ทีม ประจำจุดปฐมพยาบาล ตลอดเส้นทางขบวนจักรยาน และในทีมจักรยานแพทย์ พร้อมโรงพยาบาลปลายทางรับส่งต่อ ทำงานร่วมกับ ทหาร ตำรวจ กทม. โรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิ และสมาคมต่างๆ  เพื่อดูแลด้านสุขภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ดีที่สุด
  2015-08-13 16:04
 • กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ขยายบริการให้หญิงฝากครรภ์ได้ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ รณรงค์ให้ฝากครรภ์ทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ์ และครบ 5 ครั้งตามนัด ตั้งเป้าหมายปี 58 เพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวติดต่อกัน 6 เดือนให้ได้ร้อยละ 30 พัฒนาการสมวัย ไอคิวสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่
  2015-08-12 12:17
 • เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : อสม.ปลื้มหมอครอบครัว ชี้เป็นการสร้างระบบสาธารณสุขมูลฐานให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมหนุน นพ.รัชตะ นพ.สมศักดิ์ ทำงานต่อ
  2015-08-11 15:40
 • รัฐบาลไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข ส่งยา เวชภัณฑ์ และเครื่องกรองน้ำสะอาด ให้รัฐบาลเมียนมาร์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มูลค่า รวม 4 ล้านบาท และพร้อมจัดส่งทีมแพทย์ช่วยดูแลประชาชนทันที
  2015-08-11 15:12
 • กระทรวงสาธารณสุข ย้ำเตือนประชาชนระวังป่วยโรคปอดบวม รอบ 7 เดือนปีนี้ พบผู้ป่วยแล้วกว่า 100,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็กเล็ก เสียชีวิต 372 ราย แนะผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หากป่วย 3 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้น ไข้ไม่ลดลง น้ำมูกเปลี่ยนสีเขียวข้น หายใจหอบ ให้รีบพบแพทย์ทันที 
  2015-08-10 20:13
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยคนไทยตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือเอ็นซีดี (NCDs) ปีละกว่า 3 แสนราย เป็นอันดับ 1 ของการตายทั้งหมด เร่งรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดหวาน มัน เค็ม ลดการดื่มสุราและบุหรี่  ตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตลงจากเดิมร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี
  2015-08-10 15:09
 • บอร์ด สปสช. เห็นชอบใช้เงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐของ อภ. แทนงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นการชั่วคราว ช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการทำหน้าที่รักษาและดูแลผู้ป่วย กันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรอแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับ ชี้กรณีเจ้าพนักงานฉุกเฉิน รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์ เสียชีวิตระหว่างนำส่งผู้ป่วย จะได้รับการช่วยเหลือจากงบนี้ พร้อมเผยข้อมูล 5 ปี มีผู้ให้บริการได้รับการช่วยเหลือเฉลี่ย 500 รายต่อปี ใช้งบเพียงกว่า 4 ล้านบาทต่อปี
  2015-08-09 09:45

Pages