รัตนา ยอดอานนท์

  • ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าระบบบริการปฐมภูมิ คือหัวใจสำคัญของการดูแลสุขภาพที่เข้าถึงประชาชน โดยเฉพาะในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ แต่การดำเนินงานอาจไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ ในทุกพื้นที่ หากไม่มีความเข้าใจในการก้าวไปสู่งานเชิงรุกที่จำเป็นต้องรับรู้บริบทของสังคม
    2020-01-14 20:38