ราคากลางยา

 • ราชกิจจานุเบกษาประกาศเผยแพร่ราคากลางยาฉบับที่ 4 แล้ว ปรับรายการยาที่มีปัญหาการจัดซื้อ 3 รายการ และปรับปรุงเพิ่มเติมราคากลางยาของยากลุ่มที่มีการผูกขาดจำนวน 153 รายการ
  2018-09-28 10:13
 • คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ปรับราคากลางยา 179 รายการ คาดประหยัดงบได้อีก 3.1 พันล้านบาท พร้อมผลักดันใช้ยาสามัญแทนยาต้นแบบ ช่วยลดงบได้อีกกว่า 2.4 พันล้านเร่งผลักดันนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ลดปัญหาเชื้อดื้อยา มุ่งสู่การประกาศเป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลในปี 2565 พร้อมมีมติแก้ไขแนวทางจัดซื้อยาของรัฐ หนุนยาในบัญชีนวัตกรรมไทย
  2018-08-12 09:48
 • คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติออกประกาศราคากลางยา ปี 60 ปรับปรุงราคากลางยาจากประกาศเดิม ปี 59 จำนวน 68 รายการ มีรายการยาที่มีรายงานปัญหาในการจัดซื้อ 12 รายการ
  2017-03-03 12:30
 • ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศราคากลางยา ฉบับที่ 2 มีผลบังคับใช้ 2 ธ.ค.เป็นต้นไป ปรับปรุงราคากลางยา 9 รายการจากประกาศฉบับเดิม เนื่องจากมีรายงานปัญหาการจัดซื้อ
  2016-12-02 13:43
 • นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาราคากลางของยา กล่าวว่า ราคากลางยาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา เพื่อให้สถานพยาบาลของรัฐจัดซื้อยาในราคาที่เหมาะสม ซึ่งในปี 2556 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณา โดยตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาราคากลางของยาขึ้น ให้พิจารณาราคายาใน 2 ส่วน คือ กลุ่มยาบัญชียาหลักแห่งชาติ และกลุ่มยานอกบัญชียาหลักฯ โดยกลุ่มยาบัญชียาหลักแห่งชาติได้มีการพิจารณาราคากลางยาจำนวน 546 รายการ และอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม ส่วนยานอกบัญชียาหลักแห่งชาตินั้น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กล
  2013-08-26 16:05
 •   เมื่อวันที่ 2 เมษายน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ ว่า ที่ประชุมมีการนำเสนอและเห็นด้วยใน 4 เรื่องหลัก คือ 1.การดำเนินการจัดทำรหัสกลางยาเพื่อให้ 3 กองทุนประกันสุขภาพทั้งประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสวัสดิการข้าราชการนำไปใช้ในการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านยาว่าถูกต้องหรือไม่
  2013-04-03 12:16
 •  
  2013-04-03 11:40
 • ,
  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 มีการลงนามความร่วมมือเพื่อจัดทำราคากลางยาและเครื่องมือแพทย์ โดย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และนายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสปสช. และนายแพทย์เทียม อังสาชน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ(สพคส.) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมของ 3 กองทุน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการและใช้จ่ายเงินภาครัฐอย่างเหมาะสม มีคณะกรรมการดำเนินการจัดทำราคากลางยาและเครื่องมือแพทย์ และมีหน่วยงานกลางทำหน้าที่ธุรการ
  2012-05-07 01:47