ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

 • การประชุมวิชาการประจำปีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2562 มอบโล่สมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยแก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากการผลักดันนโยบายงานเวชศาสตร์ครอบครัวและปฐมภูมิเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เผยครบรอบ 20 ปีสร้างแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกว่า 8,000 คน ดูแลประชาชนระบบปฐมภูมิร่วมทีมสหวิชาชีพ
  2019-11-27 19:00
 • กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ผลิตบุคลากรรองรับนโยบายคลินิกหมอครอบครัว พร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิรองรับรัฐธรรมนูญ 2559 ควบคู่กับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
  2016-09-16 15:06
 • ปลัด สธ.มอบนโยบายขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิ “คลินิกหมอครอบครัว” เขตเมืองเพิ่มหน่วยบริการให้ประชาชนเข้าถึงง่าย เขตชนบทเพิ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เตรียมแผนผลิตกำลังคนรองรับ ระยะกลาง-ยาว ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวปีละ 600 คน ระยะสั้น ใช้แพทย์ที่เกษียณมาอบรมเพิ่ม ส่วนวิชาชีพอื่นมีหลักสูตรเวชปฏิบัติครอบครัว พร้อมปรับค่าตอบแทนให้อยู่ในระบบ
  2016-08-03 21:42
 • ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เผย ปัญหาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวขาดแคลน ชี้ทั้งประเทศมี 6,765 คน แต่ทำงานบริการปฐมภูมิเพียง 700 คน ส่วนใหญ่เลือกเป็นแพทย์เฉพาะทาง เหตุทำงานใน รพ. มีความก้าวหน้าและค่าตอบแทนดีกว่า ระบุภาครัฐควรสนับสนุน เพิ่มแรงจูงใจ มุ่งสร้างระบบรักษาพยาบาลของประเทศที่เข้มแข็ง พร้อมเสนอจัดโครงการฟื้นฟูความรู้แพทย์ที่ได้รับใบอนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว ดึงกลับทำงานในระบบเพิ่ม  
  2015-09-09 15:16