ลม เปลี่ยนทิศ

  • ครม.เพิ่งเห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาใหม่ ของ กระทรวงแรงงาน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกันสังคม มาตรา 40 เพิ่ม ทางเลือกที่ 3 แก่ ผู้ประกันตน ที่เป็น แรงงานนอกระบบ (อาชีพอิสระ) ให้ได้ประโยชน์ตอบแทนอย่างยั่งยืน กรณี “ชราภาพ” แบบเดียวกับ กองทุนการออมแห่งชาติ ของ รัฐบาลประชาธิปัตย์ เพราะเห็นว่า กองทุนการออมมีข้อจำกัดเยอะ แต่ทางเลือกใหม่ให้ประโยชน์ประชาชนได้มากกว่า หลังจากพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลใช้บังคับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ผมเชื่อว่ารัฐบาลคงเสนอให้ ยกเลิก พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในกองทุนประกันสังคมแทน เพราะมีเนื้อหาแนวทางเดียวกัน
    2013-06-28 00:08