ลูกจ้างชั่วคราว

  • สภาองค์การลูกจ้าง 6 แห่ง เตรียมเสนอร่างฉบับแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้ความคุ้มครองลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยรัฐ เช่น ลูกจ้างรัฐสภา ลูกจ้างกทม. ลูกจ้างเทศบาล ซึ่งหากรวมลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกหน่วยงานจะมีทั้งหมดประมาณ 4 แสนคน
    2012-11-13 10:57

Pages