ลูกจ้างส่วนราชการ

  • ลูกจ้างส่วนราชการกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศได้รับสิทธิ พ.ร.บ.เงินทดแทนฉบับใหม่ มีผล 9 ธ.ค.61 ทั้งประเภทสัญญารายปีหรือสัญญาจ้างเหมา ลูกจ้างของกิจการที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรทางเศรษฐกิจด้วย จากเดิมที่ไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย สูญหาย หรือตาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้นายจ้าง
    2018-11-21 16:05
  • เลขาธิการ สปส.เผย สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทนฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว แจงกฎหมายฉบับแก้ไขใหม่เพิ่มสิทธิลูกจ้างขยายครอบคลุมถึงลูกจ้างส่วนราชการ องค์กรไม่แสวงกำไร สถานทูต พร้อมเพิ่มอัตราค่าทดแทนจาก 60% เป็น 70% ขยายระยะเวลาจ่ายค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ-เสียชีวิต เพิ่มการจ่ายค่าทำศพ ขณะที่นายจ้างรับสิทธิปรับลดเงินสมทบจาก 3% เหลือ 2% ต่อเดือน คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปี 2561 นี้
    2018-07-21 12:29