วิชัย เทียนถาวร

  •   ผู้เขียนมีโอกาสเข้าร่วมงานที่เกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกหลายครั้ง ทั้งศาสตร์แผนไทยและศาสตร์แผนจีน และทุกครั้งก็จะขอลองใช้ศาสตร์ทางเลือกเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยผึ้ง การตอกเส้น หมอแมะจับชีพจรเพื่อตรวจสุขภาพ หรือแม้แต่ทดลองฝังเข็ม ซึ่งมีให้เลือกอย่างหลากหลาย ผู้เขียนก็ชอบและสนใจเสียด้วย ดังนั้น เมื่อมีโอกาสก็จะขอใช้บริการและทดลอง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับตัวเอง
    2012-10-04 11:13
  • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดอบรมการจัดการภัยพิบัติและการบัญชาการเหตุการณ์สำหรับผู้บริหารระดับสูง เน้น 3 แนวทาง 3 เร็ว 2 ดี คือ รับเร็ว ส่งเร็ว และรักษาเร็ว และมีความพร้อมที่ดี
    2012-08-25 11:38
  • "บริการดี วจีไพเราะ หน้าไม่งอ รอไม่นาน" วลีนี้คุ้นๆ หูเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว กระทรวงสาธารณสุขใช้รณรงค์เผยแพร่ทั่วประเทศในยุคที่มีการปรับโฉม "ด่านหน้า" ของโรงพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศ เป็นการสะท้อนว่า การบริการคนไข้ ประชาชนในขณะนั้น มีข้อจำกัดบางประการ อันสืบเนื่องจากคนไข้แออัดมากจนล้นโรงพยาบาล โดยเฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก ผลกระทบดังกล่าว
    2012-08-22 09:45

Pages