วิชัย โชควิวัฒน

 • บุคคลที่มีส่วนสำคัญในการสร้างระบบการรับรองโรงพยาบาลจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ก่อประโยชน์ให้แก่ทั้งผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการในประเทศไทยได้อย่างมากมาย สมควรจารึกชื่อไว้คือ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
  2013-09-24 15:44
 • หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ - แนวคิดและวิธีการเรื่องการพัฒนาคุณภาพเริ่มในโลกตะวันตก บุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในโลกตะวันตกและโลกตะวันออกคือ ดร.เดมิงเจ้าของ "วงจรเดมิง" (Deming Cycle) คือพีดีซีเอ (PDCA คือ Plan (การวางแผน)Do (ลงมือทำ) Check (ตรวจสอบ) Action (แก้ไข))
  2013-09-17 07:26
 • ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามแนวทางของตนเองคือ มุ่งพัฒนาระบบรถพยาบาลของโรงพยาบาลสปสช.ก็เดินหน้าพัฒนา "ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ" โดยยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พัฒนาระบบ "รถการแพทย์ฉุกเฉิน" ขึ้น 2) สร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้หน่วยงานทั้งที่ทำงานอยู่แล้ว ได้แก่ หน่วยฉุกเฉินขององค์กรการกุศลสาธารณประโยชน์ และที่พัฒนาขึ้นใหม่ในอปท. รวมทั้งยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐและของเอกชน ให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 3) พัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการให้รถการแพทย์ฉุกเฉินออกไปรับผู้ป่วยจากที่เกิดเหตุให้มีประสิทธิภาพ 4) พัฒนามาตรฐาน รถการแพทย์ฉุกเฉิน อุปกรณ์ช่วยชีวิต และบุคลากร
  2013-09-06 14:36
 • สสส.ส้มหล่น ได้งบเพิ่ม 300-400 ล้านบาท จากเหตุรัฐเก็บเพิ่มภาษีบาปจากเหล้า เบียร์ ด้านรองประธาน สสส.ยันใช้งบมีประสิทธิภาพ ได้ผลเป็นรูปธรรม
  2013-09-05 21:51
 • บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service หรือ EMS) คือ บริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแต่ ณ จุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาล
  2013-08-27 07:33
 • ช่วงสามปีแรก พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มี "บทเฉพาะกาล" ให้กระทรวงสาธารณสุขยังคงเป็นผู้ "ดูแล"งบประมาณเอง ปรากฏว่าเกิดปรากฏการณ์โรงพยาบาลกว่า 200 แห่ง "ขาดทุน" "จะเจ๊ง"ขณะที่อีกนับร้อยแห่ง "ร่ำรวย" มีเงินบำรุงคงเหลือหลายร้อยล้าน สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการจัดสรรเงินที่ไม่เป็น "มืออาชีพ" มีการเลือกที่รักมักที่ชัง เกิดการต่อสู้แย่งชิงงบประมาณเป็นข่าวครึกโครมยืดเยื้อ
  2013-08-13 08:27
 • นับตั้งแต่ได้รับงบประมาณ "ก้อนโต" จากโครงการตามนโยบาย "รักษาฟรี" ของรัฐบาลม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช จนกระทั่งเกิด สปสช.ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545 เป็นเวลายาวนานถึง 27 ปีงบประมาณก้อนนี้บริหารโดยกระทรวงสาธารณสุขมาโดยต่อเนื่องหลังเกิด สปสช.แล้วกฎหมายยังกำหนดบทเฉพาะกาลให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้บริหารเงินก้อนนี้ต่อไปอีก 3 ปีก่อนถ่ายโอนไปให้ สปสช.อย่างเต็มตัว
  2013-08-06 09:32
 • มติบอร์ดสปสช.เห็นชอบยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว แจงสัดส่วนประชากรสูงอายุมากขึ้น ต้องมีการจัดระบบการดูแลที่เหมาะสม ตั้งเป้าผู้สูงอายุได้รับการดูแลในชุมชน สถานพยาบาลมีระบบรองรับ  ท้องถิ่นมีหน้าที่จัดระบบในชุมชน ภาครัฐสนับสนุน เตรียมเดินหน้าปี 57 ทั้งจัดชุดสิทธิประโยชน์ พัฒนาบุคลากร และงบประมาณ คาดใช้งบพัฒนาระบบบริการ 2,109 ล้านบาท และพัฒนาระบบตามยุทธศาสตร์ 2,701 ล้านบาท เตรียมเสนอครม.ให้ความเห็นชอบต่อไป
  2013-08-05 15:55
 • เมื่อสามารถผลักดันจนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตัดสินใจ "ซื้อ" ความคิดเรื่องการขยายการครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ"ถ้วนหน้า" ได้แล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องเกิดขึ้น คือต้องแยกระบบการบริหารจัดการกองทุนออกไปจากกระทรวงสาธารณสุข ด้วยหลักการดังกล่าวนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. จึงถือกำเนิดขึ้น  
  2013-07-30 10:54
 • ความสำเร็จของ สสส. เป็นที่ประจักษ์นอกจากแก่สายตาประชาชนคนไทย ยังได้มีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกแล้วสองครั้งครั้งแรกหลังดำเนินการได้ 5 ปี มีทีมประเมินจากหน่วยงานระดับโลก ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก และจากสหราชอาณาจักรผลสรุปออกมาเป็นเอกสารเล่มหนึ่ง ซึ่งทีมผู้ประเมินตั้งชื่อว่า"ประโยชน์มากมาย แก่ประชาชนมากมาย" (Many Things to Many People) ต่อมามีการประเมินรอบที่สอง โดยทีมงานจากองค์กรระดับโลก คือ องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก มูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ และผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผู้บริหารขององค์กรแบบ สสส. ในออสเตรเลีย ผลสรุปก็เป็นการชื่นชมในความสำเร็จอย่างสูงของสสส
  2013-07-23 08:23
 • Hfocus -ภายหลังนพ.วิทิต อรรถเวชกุล อดีตผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) พร้อมทนายได้ยื่นเรื่องต่อศาลปกครอง เพื่อขอความเป็นธรรมหลังถูกคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) เลิกสัญญาจ้าง โดยขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งไต่สวนฉุกเฉิน และคุ้มครองชั่วคราวให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ หรือกลับไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุด รวมถึงชะลอการสรรหาแต่งตั้ง ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่
  2013-07-17 09:38
 • องค์กรลูกแห่งแรกของ สวรส. ที่ก่อกำเนิดและเติบโตจนมีบทบาทสำคัญในระบบสาธารณสุขทุกวันนี้ คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดิมงานด้านสร้างเสริมหรือส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในกรมอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ทำหน้าที่รับความรู้และเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาสู่ประเทศไทย ตั้งแต่ยุคแรกๆ ของการก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุข เช่น การสอนให้คนไทยกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ การรักษาความสะอาดโดยการใช้สบู่ซักผ้าและถูตัว การให้สุขศึกษาเพื่อป้องกันโรคระบาด
  2013-07-16 11:02

Pages