วิทิต สฤษฎีชัยกุล

  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และ โรงพยาบาลคูเมือง นำร่องปักหมุดบุรีรัมย์โมเดล บุกเบิกน้ำมันกัญชาเพื่อการแพทย์เตรียมต่อยอดวิสาหกิจชุมชน
    2019-08-14 16:16
  • กระทรวงสาธารณสุข-สสส.- เครือข่ายหมออนามัย ติดตามผลงานชวนคนเลิกบุหรี่ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เผยขณะนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สะสมแล้วกว่า 1.7 ล้านคน เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน 7 หมื่นกว่าคน ชี้ 3 อันดับแรกเขตสุขภาพผลงานยอดเยี่ยม ได้แก่ เขต 7,12 และ 9 ส่วนจังหวัดผู้เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือนขึ้นไปสูงสุด คือ มหาสารคาม บุรีรัมย์และอุดรธานี
    2019-01-24 16:09
  • นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงการจัดเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังและผู้เสียหายจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพว่า เพื่อเป็นการ ส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการรองรับ การเป็นศูนย์กลางกระจายผลิตภัณฑ์สุขภาพ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานบริการสุขภาพในจังหวัดขอนแก่น ให้มีคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบัน สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    2013-08-03 15:57