วิราภรณ์ โพธิศิริ

  • 30 หน่วยงานสานพลังแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย สังคมสูงวัย ร่วมหามาตรการและนโยบายที่เหมาะกับสังคมไทยระบุจำนวนการเกิดเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง ปี 2546 มีเด็กเกิด 8 แสนคน ส่วนปี 2560 เกิดเพียง 6 แสนคน ยิ่งไปกว่านั้นยังด้อยคุณภาพ ทั้งภาวะโภชนาการ สติปัญญา เด็กที่เกิดในภาวะที่พ่อแม่ไม่พร้อม
    2018-03-01 21:34
  • โครงการการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและความอยู่ดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย : ยุคเด็กเกิดน้อย โดย น.ส.วิราภรณ์ โพธิศิริ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    2018-02-25 18:49