วีซ่า

  • รัฐบาลไทยขยายเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นวีซ่าผู้ป่วยและผู้ติดตามกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล ในกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 90 วัน และขยายวีซ่าพำนักระยะยาว (Long Stay Visa) จากเดิม 1 ปีเป็น 10 ปี สำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปนำร่องใน 14 ประเทศที่นิยมมาพักระยะยาว สนองนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)
    2017-07-13 13:37
  • เกาหลีใต้สนใจและแสดงเจตจำนงขอเข้าร่วมโครงการขยายวีซ่าพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว 10 ปีในโครงการเมดิคัลฮับของประเทศไทยที่ดำเนินการแล้วใน 14 ประเทศ เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณา ระบุเงื่อนไขการอนุญาต ชาวต่างชาติจะต้องเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหรือใช้บริการทางการแพทย์เท่านั้น มี 8 หลักเกณฑ์ อาทิ อายุ 50 ปีขึ้นไป และมีหลักประกันสุขภาพตลอดอายุวีซ่า    
    2017-02-16 12:56