ศุภกร โคมทอง

  • ชี้เทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการทรัพยากร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ดีขึ้น เกิดประสิทธิภาพ ลดระยะเวลารอคอยแพทย์ใน รพ. ลดทำงานซ้ำซ้อน ช่วยให้ข้อมูลสุขภาพจำนวนมากถูกนำมาใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น
    2017-04-12 16:41