ศุภกิจ ศิริลักษณ์

 • นพ.อำนวย รก.ปลัด สธ.คนใหม่ แบ่งงาน รองปลัด สธ.ใหม่ หมอวชิระถูกลดงานลง ขณะที่หมออำนวยดึงงานสำคัญมาดูแลเอง ทั้งกลุ่มประกันสุขภาพ กลุ่มบริหารบุคคล สนย. และ สปสช. พร้อมย้าย นพ.บัญชา กลับเป็น นพ.สสจ.ภูเก็ต ตั้ง นพ.สมชายโชติ มาเป็น ผอ.สำนักบริหารกลางแทน ส่วน นพ.ขจรศักดิ์ นพ.สสจ.ภูเก็ต ไปเป็น นพ.สสจ.สุราษฎร์ธานี แทน นพ.ยงยศ ที่ปัจจุบันเป็น นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน ตำแหน่งวิชาการระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกลุ่มที่ปรึกษากระทรวง และ ผช.เลขาฯ รมว.สธ.
  2015-07-06 19:00
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดทำยุทธศาสตร์ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 6 แนวทาง เร่งพัฒนาการจัดบริการให้สอดคล้องกับพื้นที่ทั้งเขตเมืองใหญ่ และพื้นที่เฉพาะ เช่น เขตอุตสาหกรรม พื้นที่ชายแดน ท่องเที่ยวและทุรกันดาร เพิ่มบุคลากรและเทคโนโลยีต่างๆ ที่จำเป็น ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในแต่ละพื้นที่ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวก ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรมในทุกพื้นที่ ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ เน้นทำงานแบบทีมหมอครอบครัว เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทั้งโรงพยาบาล ชุมชน เอกชน ท้องถิ่น
  2015-06-16 14:03
 • เปิดโผ 2 ผู้ตรวจ สธ. ‘นพ.สุเทพ และ นพ.วันชัย’ เตรียมเสนอ ครม.แต่งตั้ง หลังค้างเติ่งมานาน เผย นพ.สุเทพ ผู้ช่วยปลัด สธ. เป็นโผเดิม ในฐานะตัวแทนฝั่งผู้ช่วยปลัด ที่ทั้งฝ่าย รมต. และปลัด สธ.เห็นชอบร่วมกัน ขณะที่ นพ.วันชัย รองอธิบดีกรมวิทย์ ชิงดำ นพ.ศุภกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นชนวนเหตุความเห็นไม่ลงรอยกัน ที่สุด นพ.วันชัยได้ขึ้นแทน พร้อมเสนอแต่งตั้งสาธารณสุขนิเทศก์อีก 3 ตำแหน่ง นพ.บุญชัย นพ.สสจ.พิจิตร นพ.ประวิ นพ.สสจ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโผเดิมตามที่ปลัดเสนอ ส่วน นพ.อภิชาติ ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก เข้าวินขึ้นเป็น สาธารณสุขนิเทศก์ แทน นพ.ไพศาล นพ.สสจ.เชียงใหม่ ที่ปลัดเคยวางตัวไว้
  2015-04-21 20:13
 • สวรส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 58-62” เปิดรับฟังความคิดเห็นภาคี โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการกำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการสำคัญ ร่วมเสนอแนวทางปรับยุทธ์ 5 ปี พร้อมเคลื่อนรับสถานการณ์สุขภาพในอนาคต ให้มีกระบวนการประชาพิจารณ์ที่กว้างขวางขึ้น และพิจารณาสรุปแผนสู่ฉบับสมบูรณ์อีกครั้ง โดยคณะกรรมการ สวรส. ภายในเดือน มีนาคม 2558 นี้  
  2015-02-26 15:13
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : เป็นเวลา 3 เดือนแล้วสำหรับการทำงานในตำแหน่งรมว.สธ. ของ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน และนพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ในเก้าอี้รมช.สธ. ซึ่งต้องยอมรับว่า  เมื่อปรากฏชื่อบุคคลทั้งสอง ก็มีเสียงการตอบรับพร้อมความคาดหวังจากสังคมไทยเป็นอย่างมากในการปฏิรูประบบสุขภาพ ทว่าในสมรภูมิ ของกระทรวงสาธารณสุขที่เต็มไปด้วยความเห็นต่างชนิดเป็นขั้วตรงกันข้าม และพร้อมจะงัดข้อกันอยู่ตลอดเวลานั้น ก็ทำให้ความคาดหวังนี้ พังทลายลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะหลังจากทั้งสองรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งแล้วก็เจอกับการรับน้องแบบสุดโหดกับความขัดแย้งในสธ. ขณะเดียวกันก็ยังไม่สามารถสร้างผลงานมากลบความขัดแย้งนี้ลงได้ 
  2014-11-25 17:19
 • ปลัดสธ.มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนแล้ว แต่ไม่มีชื่อรองปลัดอำนวย มีเพียง 3 รองปลัดสธ. ‘นพ.วชิระ-นพ.สุริยะ-นพ.สุรเชษฐ์’ 2 ผู้ช่วย ‘นพ.สุเทพ-นพ.ธงชัย’ 1 หัวหน้าผู้ตรวจ ‘นพ.คำรณ’ และ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ‘นพ.ศุภกิจ’
  2014-11-08 13:23
 • แต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของสธ.ปีนี้ จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ลงตัว ขณะที่ปลัดสธ.ก็ยังยืนยันว่าต้องเป็นนพ.ศุภกิจ เพราะชอบธรรมกว่า และเป็นไปตามธรรมาภิบาล ส่วนฝ่ายการเมืองก็พลาดที่ละเมิดธรรมาภิบาลไปแล้วกับกรณีของ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ และครั้นจะไม่ให้ นพ.วันชัยได้ขึ้น ก็ไม่รู้จะตอบคำถามคนในสธ.ได้อย่างไร การแต่งตั้งโยกย้ายสธ.ปีนี้จึงยังชะงักงัน และเป็นสุญญากาศอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีใครยอมถอยและตกลงกันให้ได้ ซึ่งใครที่กุมธรรมาภิบาลได้มากกว่า ก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบไปในที่สุด
  2014-11-02 17:38
 • ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง พญ.ประนอม จากสาธารณสุขนิเทศก์ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการแล้ว จับตาตำแหน่งผู้ตรวจราชการยังว่าง / ตำแหน่ง คาดฝ่ายปลัดและ 2 รมต.หารือไม่ลงตัว ว่าจะเลือก นพ.สุเทพ ผู้ช่วยปลัด หรือ นพ.ศุภกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ นพ.วันชัย รองอธิบดีกรมวิทย์ที่อยู่ในตำแหน่งกว่า 12 ปี ขึ้นเป็นผู้ตรวจ ชี้การแต่งตั้งล่าช้ากระทบการทำงานในสธ. เกิดสุญญากาศไม่สามารถเคลื่อนงานตามนโยบายได้ เหตุตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ สสจ.ไม่สามารถขยับตามได้
  2014-10-21 19:19
 • ครม.เห็นชอบ โยกย้ายรองปลัดแล้ว นพ.อำนวยยังเหนียวในตำแหน่งรองปลัด ส่วนนพ.ชาญวิทย์ ปิ๋วไปเป็นผู้ตรวจ นพ.สุรเชษฐ์ และนพ.สุริยะ ขึ้นเป็นรองปลัดเสียบแทน ส่วนนพ.สมศักดิ์ รองอธิบดีคร. เลื่อนขั้นเป็นผู้ตรวจ คาด นพ.ศุภกิจ ที่เคยเป็นเต็งรองปลัด จะยังอยู่ในตำแหน่งเดิมผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนตำแหน่งผู้ตรวจที่ว่างอีก 2 ตำแหน่งที่จะเข้าครม.สัปดาห์หน้า จะเป็น พญ.ประนอม สาธารณสุขนิเทศก์ และนพ.สุเทพ ผู้ช่วยปลัด ขึ้นแทน
  2014-10-14 15:32
 • ลือหึ่ง ! ย้ายปลัด สธ.ไปสำนักนายกฯ ขณะที่โผโยกย้ายรองปลัด สธ.รอเข้าครม.สัปดาห์หน้า ด้าน ประชาคม สธ. ชี้หากย้ายหมอณรงค์ ขัดหลักธรรมาภิบาล เชื่อเป็นข่าวปล่อย ระบุรับไม่ได้หากโยกย้ายเช่นนี้จริง ด้านชมรมแพทย์ชนบทเผยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหากจะมีการย้ายปลัด แต่เชื่อมีเหตุจากความขัดแย้งเรื่องนโยบาย
  2014-10-01 14:52
 • โพสต์ทูเดย์ -หมอรัชตะแทงกั๊กทิ้งเก้าอี้อธิการฯ ลั่นกับชาวมหิดล กำลังพิจารณาทำงานควบสองเก้าอี้ได้หรือไม่ ย้ำรักษาสัญญาขอเวลาตัดสินไม่นานมีคำตอบแน่ ขณะที่ย้ายบิ๊กสธ.เข้าครม.วันนี้ ลือสะพัดเด้งปลัดณรงค์เข้ากรุ
  2014-10-01 11:30
 • สธ.ส่ง นพ.ศุภกิจ ที่ปรึกษากระทรวง นพ.ยอร์น สาธารณสุขนิเทศก์ นพ.ณรงค์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนพ.วีรวุฒิ ผอ.สถาบันมะเร็ง เข้าเรียนหลักสูตรวปอ.รุ่นที่ 57
  2014-09-22 20:43

Pages