ศุภกิจ ศิริลักษณ์

 • สธ.เตรียมเรียกเครือข่ายปชช.-รร.แพทย์แลกเปลี่ยนเขตบริการสุขภาพ 10 ก.ค. ก่อนเดินหน้าบริหารรูปแบบใหม่ 1 ต.ค. 57     
  2014-06-29 20:14
 • หลังจากกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)เดินหน้านโยบายเขตบริการสุขภาพมาได้พักใหญ่ ล่าสุดดูเหมือนว่าก.สธ.กำลังจะปรับโครงสร้างเขตบริการสุขภาพครั้งใหญ่ โดยครั้งนี้ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประชาพิจารณ์เขตบริการสุขภาพ 4 ภาค ขึ้น โดยเริ่มครั้งแรกที่ภาคอีสาน ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี วันที่ 26 มิ.ย. ก่อนจะไปที่ภาคเหนือ โรงแรมอิมพีเรียล จ.เชียงใหม่ วันที่ 27 มิ.ย. ภาคใต้ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา 4 ก.ค. และเวทีใหญ่ ที่ส่วนกลาง โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี  วันที่ 7 ก.ค.นี้
  2014-06-26 23:03
 • การจะพัฒนาให้ประเทศเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายแม้จะได้เปรียบในเรื่องของทรัพยากร ความสามารถและฝีมือแต่หากขาดความรอบคอบก็อาจสร้างความเสียหายให้กับประเทศได้
  2014-06-22 09:15
 • สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 หนุนชุมชนเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ พร้อมผลักดันมติไปสู่นโยบายสาธารณะ เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่รวบรวมข้อเสนอทั้งหมด เพื่อเร่งดำเนินการควบคู่กับการปฏิรูปประเทศ
  2014-06-18 20:07
 • ปลัดสธ.เดินหน้าแผนงานโครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข ที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา 11 แผนงาน/โครงการ มอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจน เริ่มดำเนินการแผนงานตามมาตรการระยะเร่งด่วน 4 เรื่อง ได้แก่ การสร้างความสมานฉันท์ พัฒนาระบบบริการที่ดีขึ้น เช่นการเพิ่มจุดบริการ เวลาบริการ ยามาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง เป็นต้น การสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างระบบธรรมาภิบาล กลางเดือนนี้
  2014-06-03 11:03
 • แนวหน้า - นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดประชุมตัวแทนวิชาชีพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายธรรมาภิบาลจากกรมวิชาการ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสร้างระบบอภิบาลคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปด้านการอภิบาลระบบในกระทรวงสาธารณสุข” ให้เป็นที่ยอมรับ ไร้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น
  2014-03-28 06:58
 • สธ.ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพเร่งเดินหน้าปฏิรูปการทำงาน หารือการสร้างคุณธรรมในการอภิบาลระบบการทำงาน พร้อมสร้างกลไกการตรวจสอบการทำงาน มีระบบการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรม มีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ไร้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น และให้มีการถ่วงดุลโดยประชาคมสาธารณสุข
  2014-03-22 12:17
 • การประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมรับแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ฉบับที่ 3 จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เมื่อวันที่14 ม.ค.พบว่า การถ่ายโอนภารกิจด้านสุขภาพให้ อปท.ทั่วประเทศยังล่าช้ามาก
  2013-01-15 10:40

Pages