ศุภศิลป์ จำปานาค

  • “หมอศุภศิลป์” รพ.สระบุรี คกก.ตรวจสอบเวชระเบียน สปสช.เขต 4 ระบุการตรวจสอบเบิกจ่ายผู้ป่วยในเป็นส่วนหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ละ รพ.จะมีบุคลากรร่วมเป็นผู้ตรวจสอบเวชระเบียนของ สปสช. ด้วย ช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาระบบการสรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการใน รพ.ของตนเอง รวมทั้งการสอนหรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้ไปยัง รพซอื่นๆ อีกด้วย แนะ สปสช.อธิบายระบบการตรวจสอบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
    2017-04-26 10:23
  • กองทุนฟื้นฟูฯ อบจ.สระบุรี ต้นแบบการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ “สิ่งสำคัญของความสำเร็จของโครงการ นอกจากคณะกรรมการกองทุนฯ บุคลากรในโครงการฯจะมีใจแล้ว ข้อมูลและการมีส่วนร่วมก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการดำเนินงาน” ด้านคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ อบจ.อยุธยา เร่งนำร่อง 4 อำเภอ มี รพ.เสนา เป็นแกนขับเคลื่อน 
    2017-01-31 20:30
  • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักกายภาพ ผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน เพื่อหาแนวทางการทำงานรูปแบบที่หลากหลาย ตอบสนองต่อบริบทของพื้นที่  ปี 59 สปสช.เขต 4 สระบุรีตั้งเป้าเพิ่มกองทุนฟื้นฟูฯให้ได้ 50% ของพื้นที่
    2016-04-02 18:41