• Saturday, November 19, 2016
  23:04
  ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภครอบตัวเรานับวันจะมีมากขึ้น ในขณะที่องค์กรภาครัฐ และภาคประชาสังคมที่ดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภค มีทรัพยากรทั้งด้านเวลา กำลังคน และงบประมาณจำกัด องค์กรจึงไม่อาจแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ในเวลาเดียวกัน  การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นแก้ปัญหาใดก่อนหลังจึงมีความจำเป็น และควรคัดเลือกปัญหาบนข้อมูลวิชาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคประชาชน 
  2016-11-19, 23:04

ความคิดเห็นล่าสุด

แล้วไงค่ะ
2 วัน 17 ชั่วโมง ago
melonpung
2 วัน 19 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

 • หมอรุ่งฤทัย เผยยก “สถาบันพระบรมราชชนก” เป็น “สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง” ส่งผลเกิดความคล่องตัวบริหาร พร้อมยกระดับงานวิชาการ ตอบสนองการผลิตกำลังคนในระบบสุขภาพ รองรับแผนการจัดระบบบริการสุขภาพของ สธ....

  2018-04-22, 17:19
 • ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น ทรงพบว่าปัญหาการขาดสารไอโอดีนจนเกิดเป็นโรคคอพอกนั้นยังมีอยู่มากมายหลายพื้นที่...

  2018-04-22, 16:06
 • สถานีอนามัยพระราชทาน เดิมเป็นบ้านพักของนายเจิงหลิ่ง แซ่ซู ราษฎรในพื้นที่ ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งถวายอาคารหลังนี้แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสถานีอนามัยเมื่อ พ.ศ. 2515

  2018-04-22, 15:53
 • วิวัฒนาการของการใช้ส้วมในประเทศไทยนั้น เริ่มตั้งแต่มีข้อสันนิษฐานจากแผ่นศิลาที่ขุดพบในสมัยสุโขทัย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2440 รัฐได้ออกพระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440)...

  2018-04-22, 15:42

ความคิดเห็นล่าสุด

แล้วไงค่ะ
2 วัน 17 ชั่วโมง ago
melonpung
2 วัน 19 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน