• Saturday, November 19, 2016
    23:04
    ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภครอบตัวเรานับวันจะมีมากขึ้น ในขณะที่องค์กรภาครัฐ และภาคประชาสังคมที่ดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภค มีทรัพยากรทั้งด้านเวลา กำลังคน และงบประมาณจำกัด องค์กรจึงไม่อาจแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ในเวลาเดียวกัน  การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นแก้ปัญหาใดก่อนหลังจึงมีความจำเป็น และควรคัดเลือกปัญหาบนข้อมูลวิชาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ และภาคประชาชน 
    2016-11-19, 23:04

ความคิดเห็นล่าสุด

Mr. Alongkorn Rungruang
1 สัปดาห์ 21 ชั่วโมง ago
นมผึ้ง
3 สัปดาห์ 4 วัน ago
...
MPHi
4 สัปดาห์ 6 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Mr. Alongkorn Rungruang
1 สัปดาห์ 21 ชั่วโมง ago
นมผึ้ง
3 สัปดาห์ 4 วัน ago
...
MPHi
4 สัปดาห์ 6 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน