ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง

  • โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เผยนโยบายคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลประชาชน ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ชูจุดเด่นศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองให้บริการแบบ One Stop Service ลดระยะเวลาการรับบริการ และร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสร้างระบบแก้ไขปัญหาวัยรุ่นใช้สารเสพติดแบบครบวงจร
    2018-09-15 18:15
  • รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการดำเนินงาน “คลินิกหมอครอบครัว” เขตเมือง จ.ตรัง จัดบริการได้ทั้งเชิงรุก–เชิงรับ โดยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและเทศบาล งบประมาณและบุคลากรเพียงพอช่วยลดอัตราการเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาล ผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ต้องเข้าไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ประชาชนทุกคนในพื้นที่เป้าหมาย 17,118 ครอบครัว มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและพยาบาลประจำชุมชนดูแล
    2016-09-09 19:49
  • แนวหน้า - นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของเขตบริการสุขภาพที่ 11 เป็นการพัฒนาบริการในภาพรวม คือ พัฒนาตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ โดยพัฒนาศักยภาพของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองและโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลให้มีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุม พื้นที่บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ตลอดจนดูแลผู้ป่วยที่อาการไม่ซับซ้อน การพัฒนาระดับทุติยภูมิ โดยเน้นพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60-120 เตียง เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อน หรือควบคุมอาการของโรคไม่ได้ ลดภาระโรงพยาบาลขนาดใหญ่และช่วยเหลือโรงพยาบาลในเคร
    2014-02-24 17:17