ศูนย์อนามัย

 • กรมอนามัย กำชับศูนย์อนามัยพื้นที่ภาคเหนือเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง สื่อสารสร้างความรู้ในการป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย พร้อมสนับสนุนพื้นที่ศูนย์อนามัยจัดทำห้องสะอาด ปลอดฝุ่น (Clean Room) ช่วยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ใช้เป็นที่พักสูดอากาศสะอาดช่วงวิกฤติฝุ่น
  2019-04-04 16:31
 • ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และเขตสุขภาพที่ 10 ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเด็กไทย ไอคิวดี เติบโตดี เริ่มที่ครอบครัวคุณภาพ ร่วมกับ 4 กระทรวงหลัก 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10
  2016-11-11 15:48
 • ขยายแนวคิด รพ.พระนั่งเกล้า “คอนโดสุขภาพ Healthy Condo” 8 หน่วยงานผนึกกำลังสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นในชุมชนเขตเมือง มุ่งเป้าผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะอนามัยที่ดี นำร่องการเคหะบ้านเอื้ออาทรในเขตเมืองนนทบุรี
  2016-06-19 16:35
 • เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : แกนนำชุมชนนครศรีธรรมราช ค้านศูนย์อนามัยที่ 11 หยุดรักษาผู้ป่วย 4 ตำบลคนกว่า 32,000 คน เดือดร้อน
  2015-09-04 14:54
 • รมว.สธ. ชื่นชมผลการดำเนินงานของหมอครอบครัวศูนย์อนามัย 11 ช่วยแก้ไขเด็กแรกเกิด-5 ปีที่มีพัฒนาการล่าช้าสำเร็จ ร้อยละ 50 ผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาล/ความดันโลหิตสูงได้สามารถกลับบ้านได้ ร้อยละ 31 และผู้ป่วยพิการ/ผู้สูงอายุติดเตียงกลับบ้านได้ร้อยละ 11 ปริมาณผู้ป่วยติดเตียงครองเตียงในโรงพยาบาลลดลงร้อยละ 56 นำสมาร์โฟนมาเป็นเครื่องมือสร้างกลุ่มไลน์ทีมสหวิชาชีพ เยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายสื่อสารไปถึงผู้ป่วยและญาติและให้คำแนะนำพยาบาลชุมชน ผ่านระบบไลน์ทุกวัน รวมทั้งสร้างห้องสมุดระบบออนไลน์เป็นคลังความรู้สุขภาพ/สื่อสุขภาพ/ คู่มือแนวทางปฏิบัติในรูปภาพและเสียง
  2015-03-07 12:24