ศูนย์เด็กเล็ก

 • กรมอนามัย แนะแนวทางศูนย์เด็กเล็กตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี
  2020-06-02 17:57
 • สสส.จับมือ กรมอนามัย คณะพยาบาลฯ อปท. พัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กแบบก้าวกระโดด นำร่อง 273 แห่ง พบเด็กไทยยังเหลื่อมล้ำ เข้าไม่ถึงโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  2019-08-28 14:41
 • ประเทศไทยมีเด็กวัย 0-6 ปี จำนวน 4.58 ล้านคน โดยสถานการณ์ปัญหาที่น่าเป็นห่วงจากการสำรวจพัฒนาการเด็กของกรมอนามัย ปี 2557 พบว่า เด็กแรกเกิดถึงวัย 5 ปี มีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 30 จึงจำเป็นต้องเร่งค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เช่น กลุ่มออทิสติกหรือมีปัญหาด้านการเรียนรู้ อีกทั้งกลุ่มที่มีปัญหาพัฒนาการทางด้านพฤติกรรม อารมณ์ และความคิด ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจเชื่อมโยงไปสู่การเกิดปัญหาสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด การติดเกม ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การทะเลาะวิวาท ฯลฯ ซึ่งต้องได้รับการดูแลรักษา การกระตุ้นพัฒนาการและติดตามจากคนใกล้ชิด
  2017-05-21 21:45
 • “หมอวัฒนา” เผยผลการหารือร่วมกับ สตง.มีความเข้าใจและข้อปฏิบัติชัดเจนขึ้น ยืนยัน สตง.ชี้ อปท.จัดรถรับ-ส่งนักเรียนในศูนย์เด็กเล็กสามารถทำได้ ส่วนกรณีใช้รถฉุกเฉินรับ-ส่งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สามารถทำได้ แต่ให้เขียนคำจำกัดความของรถฉุกเฉินให้ชัดเจน เพื่อการใช้งานที่คุ้มค่ามากขึ้น ระบุตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสของราชการ คำนึงถึงบริบท ไม่ให้กระทบและสร้างความลำบากให้ประชาชน
  2016-03-21 22:46
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยปี 2559 พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก 2,010 คน กว่าร้อยละ 73 เป็นเด็กเล็กอายุ 1-3 ปี ภาคเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด โรคนี้ทุกปีระบาด 2 ช่วงคือฤดูหนาว และฤดูฝน กำชับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตลงได้เช่นปี 2558 ที่พบป่วยเพียง 4 หมื่นกว่าคน
  2016-01-31 14:35
 • กระทรวงสาธารณสุขให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ป้องกันเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในฤดูฝนต่อเนื่อง เน้นหนักในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศ ในรอบ 6 เดือนปีนี้ พบป่วยแล้วกว่า 15,000 ราย ให้ครูตรวจดูอาการเด็กทุกวัน หากพบมีไข้ มีตุ่มแดงขึ้นในปาก ที่ฝ่ามือ และไม่คัน ขอให้สงสัยไว้ก่อนพร้อมแยกเด็กป่วย แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และรีบพาไปพบแพทย์  
  2015-08-02 11:09
 • กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน สังเกตอาการโรคมือ เท้า ปาก หลังปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว 1.3 หมื่นราย ส่วนใหญ่เป็นเด็ก 1-3 ปี สูงถึง 72% 
  2015-06-30 14:57
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสัปดาห์รณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือน ประมาณ 70,000 คนในศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ พร้อมกัน 6-10 กรกฎาคม 2558 หลังสำรวจพบเด็กวัยนี้มีพัฒนาการล่าช้าถึง 1 ใน 3 ชี้หากได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจะกลับมาเป็นปกติได้ร้อยละ 70
  2015-06-29 15:05
 • รมว.สธ.เผยสถานการณ์คุณภาพเด็กปฐมวัยไทยขณะนี้น่าห่วง 1 ใน 3 มีพัฒนาการไม่สมวัย ส่งผลกระทบเมื่อเข้าสู่วัยเรียนอายุ 3-5 ปี  เหตุจากการเลี้ยงดูทั้งที่บ้าน ที่ศูนย์เด็กเล็ก ปล่อยเด็กดูนิทานจากจอทีวีแทนการเล่าสดจากพ่อแม่ ประกาศ 9 คำมั่น ปั้นเด็กไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า ให้มีคุณสมบัติ 4 ประการคือ แข็งแรง พัฒนาการดี มีคุณธรรม นำพาประเทศเจริญรุ่งเรือง เชื่อมโยง 3 เสาหลัก คือสถานบริการสุขภาพ 10,527 แห่ง – 24 ล้านครัวเรือน- 20,500 ศูนย์เด็กเล็ก เป็นฐานร่วมพัฒนาต่อเนื่อง
  2015-01-28 16:46
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจล่าสุด พบเด็กไทยอายุ 3-5 ขวบ มีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 30 เร่งแก้ไขตั้งแต่วัยเด็กเล็กจนถึงวัยรุ่น บูรณาการร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการสร้างคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งผลวิจัยต่างประเทศพบว่ามีส่วนสำคัญทำให้พัฒนาการเด็กดี   และในปีนี้จะใช้ทีมหมอครอบครัวดูแลเด็กและเป็นที่พึ่งครอบครัวที่มีปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง
  2015-01-12 18:36
 • เดลินิวส์ - เมื่อ วันที่ 5 ก.พ.
  2014-02-06 14:15
 • ข่าวสด - นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคติดต่อสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขต้องป้องกันและควบคุมในศูนย์เด็กเล็ก ได้แก่ โรคหวัด โรคมือ เท้า ปาก โรคสุกใส โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง เป็นต้น ซึ่งโรคติดต่อเหล่านี้ ติดต่อกันได้ทั้งการหายใจเอาละอองอากาศที่มีเชื้อปน การไอหรือจามรดกัน และการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน รวมทั้งการรับประทานอาหารและดื่มน้ำที่ปนเปื้อน หากเด็กที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็ก หรือ ร.ร.อนุบาล เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อเหล่านี้ ก็จะแพร่กระจายสู่กัน สู่ชุมชนได้ง่าย ซึ่งจากการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรค ช่วยให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพกายใจที่ดีลดอุบัติการณ์การเกิดโรค
  2014-01-15 13:45

Pages