สธ.

 • สหภาพพยาบาลเตรียมร่วมเรียกร้อง 18 ธ.ค.นี้ จี้แก้ปัญหาเงินเดือนข้าราชการสังกัด ก.พ.เหลื่อมล้ำสังกัดอื่น ตันที่ระดับ 7 ไม่มีความก้าวหน้า ชี้พยาบาลเป็นสัดส่วนข้าราชการมากสุดใน ก.พ.คือ 22% แต่เป็นวิชาชีพที่ไม่เท่าเทียมข้าราชการอื่น แถมยังไม่มีการคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อบาดเจ็บ เสียชีวิตในหน้าที่ ไม่ได้รับการดูแล
  2015-12-11 10:43
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนแผนพัฒนาดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2559 นำร่อง 1 แสนคนใน 1,000 ตำบล ด้วยหลัก “สังคมไทย ใส่ใจผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”
  2015-11-30 16:14
 • , ,
  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะผู้แทนโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Capacity Building to support the movements in achieving Universal Health Coverage หรือ CapUHC) และ นพ.ทาเคโอะ โทดะ (Dr.Takao Toda) อธิบดีสำนักพัฒนาบุคลากร องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ได้ร่วมในพิธีลงนามข้อหารือความร่วมมือทางว
  2015-11-26 17:36
 • สธ. สปสช.ลงนามข้อหารือความร่วมมือกับ JICA ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักประกันสุขภาพระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในการพัฒนาบุคลากรและให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบในการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับประเทศในประเทศอื่น ด้าน สธ.เผยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมโดยชุมชนสาหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย
  2015-11-26 13:58
 • มติ อ.ก.พ.สธ.ให้จัดสรรตำแหน่งว่างที่มีอยู่ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจาก 4 สายงานประมาณ 1,000 คน “นักจิตวิทยาคลินิก เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์” ที่ถูกชะลอการบรรจุข้าราชการรอบ 3 เหตุ คปร.ระบุไม่ใช่ตำแหน่งวิชาการแล้ว ระบุให้บรรจุเข้ารับราชการในวันที่ 16 พ.ย. 58 โดยวันนี้ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลากำหนดและรายงานผลภายใน 30 พฤศจิกายน 2558 
  2015-11-16 17:59
 • กระทรวงสาธารณสุขปฏิรูประบบสุขภาพ 5 เรื่องหลัก ความเป็นเอกภาพการบริหารจัดการ การเงินการคลังด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัจจัยเสี่ยง จัดระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และการใช้ภูมิปัญญาไทย การแพทย์แผนไทยในการพัฒนาสุขภาพ เพื่อบรรลุระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ในอีก 20 ปีข้างหน้าและเป้าหมายสุขภาพระดับโลก
  2015-11-09 20:03
 • กลุ่มเครือข่ายข้าราชการต้องการความยุติธรรม เผย 30 ก.ย.ที่ผ่านมา ครม.อนุมัติเยียวยา ขรก.ได้รับผลกระทบเหลื่อมล้ำเงินเดือนแล้ว 12 พ.ย. นี้เตรียมเข้าขอบคุณ สธ.พร้อมหารือหลักเกณฑ์การเยียวยาต่อ พร้อมยุติการเคลื่อนไหวเครือข่าย เหตุเป็นเครือข่ายเฉพาะกิจ แต่คงพลังส่วนโซเชียลเพื่อเฝ้าระวังต่อไป  
  2015-11-07 09:03
 • มติบอร์ด สปสช.รับทราบผลประเมินการทำงานร่วมระหว่าง สธ.และ สปสช.ตามตัวชี้วัดปี 58 ได้ร้อยละ 91.5 พร้อมเห็นชอบออกประกาศและขอบเขตการรับบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ภายใต้สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งสอดคล้องกับที่ สธ.กำหนดและเป็นไปตามคำแนะนำของ สตง.หลังจากที่ก่อนหน้านี้ สปสช.ใช้ตามระเบียบของ สธ.
  2015-11-07 09:01
 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเปิดสอบบรรจุรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและนักวิชาการสาธารณสุขทั่วประเทศ รวม 1,798 ตำแหน่ง ตามมติเงื่อนไขที่ก.พ. กำหนด คาดเปิดสอบ 23-24 ม.ค. 2559 สนามสอบ 12 เขตสุขภาพ เพื่อบรรจุข้าราชการได้ทัน 1 มี.ค.59
  2015-11-02 18:52
 • สธ.อยู่ระหว่างหารือการปรับตราสัญลักษณ์ประจำกระทรวง หลังที่ผ่านมาหน่วยงานในสังกัดปรับเพิ่มเติมในรายละเอียด จนมีหลายรูปแบบ โดยจะยึดตามหลักการที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปี 2485 ระบุหลังจากที่ปรับให้เหมาะสมเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งอย่างเป็นทางการให้หน่วยงานในสังกัดกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศทราบ เน้นปรับในเว็บไซต์ เอกสาร หรือในบิลบอร์ด ที่จะนำไปติดในกิจกรรมต่างๆ
  2015-10-27 14:51
 • กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ภัยหมอกควันจากฝุ่นละออง ทำ “ห้องสะอาด” ภายในบ้าน สำหรับอาศัยในช่วงปริมาณฝุ่นละอองในอากาศสูงเกินค่ามาตรฐานจนอาจกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เตรียมขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ “ห้องสะอาด” ในชุมชน 
  2015-10-26 16:15
 • “หมอโสภณ” ลงนามแต่งตั้ง-โยกย้ายข้าราชการ สธ.ล๊อตใหญ่ 74 ตำแหน่ง ทั้ง นพ.สสจ. ผอ.รพ. “นพ.เกรียงศักดิ์” จากนายแพทย์วิชาการเชี่ยวชาญ ได้เป็น ผอ.สูง รพ.ชุมแพ “นพ.สมชายโชติ” จาก ผอ.สำนักบริหารกลาง เป็น นพ.สสจ.หนองคาย และมีนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกันขึ้นเป็น นพ.สสจ. 6 ราย
  2015-10-22 17:49

Pages