สธ.

 • ชัดเจนว่าการมาของ นพ.ปิยะสกล นอกจากมาสานต่อการเดินหน้าปฏิรูประบบสาธารณสุขแล้ว ยังมาแก้ปัญหาการทำงานระหว่าง สธ. และ สปสช. ที่คั่งค้างในสมัยของ นพ.รัชตะ อดีต รมว.สธ. ด้วยปมที่ค้างคาคือการจัดสรรเงินของ สปสช.ไปยังโรงพยาบาลในสังกัด สธ.ทั่วประเทศ ที่มีรูปแบบใหม่คือ กระจายผ่าน "เขตสุขภาพ" แต่ข้อตกลงต่างๆ ระหว่าง 2 ฝ่ายยังไม่ลงตัว เพราะกองเชียร์ของแต่ละฝ่ายมีความคิดเห็นแตกต่าง
  2015-09-09 14:04
 • สปสช.แจงความคืบหน้าผลดำเนินตามมติบอร์ด สปสช.9 ก.พ. 58 ชี้ส่วนใหญ่ได้ข้อสรุปร่วม สธ.แล้ว ซึ่งได้ดำเนินการปรับแล้วในปี 58 และจะดำเนินการต่อในปีงบประมาณ 59 นี้ ทั้งตัดเงินเดือนด้วยตัวเลข GFMIS ประกันรายได้ขั้นต่ำให้หน่วยบริการ ปรับกองทุนเฉพาะให้กำหนดเป้าหมายระดับเขต โดยโรคหอบหืดจะเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายปกติในปี 59 ตาต้อกระจกให้เขตร่วมกำหนดเป้าหมาย และจะหารือเพิ่มเติมกรณีตาบอดจากต้อกระจก ชี้ยังมีผู้ป่วยภาวะตาบอดจากต้อกระจกเข้าไม่ถึงการรักษา
  2015-09-09 13:47
 • ชวส และ ชสอ. ชมรมนักสาธารณสุขวิชาชีพ ขอเป็นตัวแทน รพ.สต. ร่วมพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข หวั่นค่าตอบแทน ปี 59 ยังคงใช้แนวทางเหลื่อมล้ำสูงเช่นเดิม พร้อมเสนอ 6 ข้อปรับการจ่ายค่าตอบแทน เช่น ให้นักสาธารณสุขวิชาชีพใน สสอ.และ สสจ.เบิกค่าตอบแทนได้ รพ.สต.ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ รพช.ในพื้นที่พิเศษ/เฉพาะ โอนค่าตอบแทนลง รพ.สต.โดยตรง เพื่อลดภาระ รพช.และให้ รพ.สต.ได้รับเต็มจำนวน
  2015-09-07 15:29
 • บทความจาก พญ.ชัญวลี ศรีสุโข ที่สรุปว่า ความขัดแย้งระหว่าง สปสช.และ สธ.ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการแก้ไขที่ตัวบุคคล แต่ควรแก้ไขระบบ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่รัฐต้องทำเพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน ผู้เจ็บไข้ได้ป่วย
  2015-09-04 12:48
 • ‘หมอปิยะสกล’ ประชุมผู้บริหาร สธ.ครั้งแรกหลังรับตำแหน่ง เร่งผลักดัน กม. 3 ฉบับกรมควบคุมโรคให้มีผล ทั้งคุมโรคติดต่อ แอลกอฮอล์ ยาสูบ ผลิตนักระบาดวิทยา ตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของกรมการแพทย์ภายใต้ร่วมทุน รัฐ-เอกชน กรมอนามัยเป็นศูนย์กลางประสานพัฒนาการเด็กระดับประเทศ พร้อมกำชับผู้บริหารวางแผนทำงานปี 59 เพิ่มประสิทธิภาพบริการ ตามผลทุก 3 เดือน
  2015-09-03 16:25
 • “นิมิตร์” ชี้ข้อเสนอ ทีดีอาร์ไอเท่ากับยอมรับประเทศมีหลายกองทุนสุขภาพได้ ยิ่งตอกย้ำความเหลื่อมล้ำ รังแกคนจน แถมไม่ชี้ชัดคนชั้นกลางไม่ใช้บัตรทอง เหตุ สธ.ต้องการยืน 2 ขา เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ให้บริการ ส่งผลการรักษาระบบบัตรทองไม่มีประสิทธิภาพ ย้ำนักวิชาการต้องกล้าหาญประกาศ “รวมกองทุนเดียว” ด้าน “ดร.อัมมาร” แจงเห็นด้วยกับข้อเสนอแต่รอรวมกองทุนเดียวเป็นไปได้ยาก ต้องเดินหน้าส่วนที่พร้อมก่อน ขณะที่ “ดร.วรวรรณ” ชี้ เป้าหมายคือลดความเหลื่อมล้ำ รวมกองทุนไม่ใช่หนทางเดียว   
  2015-09-03 15:29
 • ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง ‘พญ.มยุรา’ เป็นที่ปรึกษา รมว.สธ. ‘นพ.กิตติศักดิ์’ เป็นเลขานุการ รมว. พร้อมแต่งตั้ง รมว.ศึกษาธิการ รักษาการแทน รมว.สาธารณสุข ในกรณที่ รมว.สาธารณสุขไม่อาจปฏิบัติราชการได้
  2015-09-02 18:58
 • “หมอปิยะสกล” พร้อมคณะที่ปรึกษา ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย “สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เน้น สธ.–สปสช.บูรณาการร่วมกัน มุ่งเป้าหมายสู่ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า พร้อมเดินหน้า 6 โครงการตามแผนการทำงานร่วมกัน และแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรค ด้าน “หมอประทีป” เผยความคืบหน้าการดำเนินงานร่วม สธ.พร้อมเตรียมปรับบทบาท สปสช. และจัดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี    
  2015-09-02 18:31
 • ประธานศูนย์ตะวันฉายฯ เพื่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ชี้ สปสช. ต้องปรับประสิทธิภาพ เลิกการใส่เพดานเทียมในผู้ป่วยปากแหว่งด้านเดียว เหตุผลวิจัยนานาชาติชี้ไม่เกิดประโยชน์ ไม่มีความจำเป็น แต่ให้เพิ่มการรักษา ฟื้นฟูตามช่วงวัย ชี้ service plan สธ. เป็นตัวถ่วงปิดกั้นคนไข้ไหลจาก สธ. ไปโรงพยาบาลสังกัดอื่นที่มีความพร้อม 
  2015-09-02 16:40
 • ‘ทีดีอาร์ไอ’ ชี้ต้องปรับระบบหลักประกันสุขภาพดึงคนชั้นกลางใช้สิทธิ ลดใช้บริการจ่ายเงินเองใน รพ.เอกชน เหตุกระทบการแย่งทรัพยากร ทำให้ต้นทุนระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ‘อัมมาร’ ชี้จะดึงได้ สธ.ต้องลงทุนครั้งใหญ่ พัฒนาระบบ เพิ่มคน เพิ่ม รพ. จัดบริการให้ดีขึ้น ไม่ใช่ผู้ป่วยล้น รพ.แออัด รอคิวนาน บางแห่งดูแลผู้ป่วยถึง 5 แสนคน ระบุหลังปี 40 สธ.ไม่มีการลงทุนในด้านนี้ ต่างจาก ร.ร.แพทย์ แนะหาก สธ.จะเป็นผู้อภิบาลระบบที่ดี ต้องเลิกเป็นเจ้าของ รพ. มาทำหน้าที่ผู้ซื้อบริการ ต่อรองและควบคุมคุณภาพกองทุนสุขภาพในภาพรวมแทน หลังบทบาทขัดแย้งต้องการเป็นทั้งเจ้าของ รพ.และหน่วยงานรับประกัน ชี้หากทำได้ สปสช.ควรย้ายกลับเข้า สธ. แต่ถ้ายังไม่ได้ สปสช.ต้องทำหน้าที่แทนประชาชนต่อไป แนะเพิ่มเม็ดเงินในระบบบัตรทองด้วยการร่วมจ่ายผู้ป่วยนอก ยกเว้นโรคเรื้อรังและค่าใช้จ่ายสูง    
  2015-09-02 15:24
 • ก.พ.ไม่อนุมัติให้ จพ.สธ.ที่จบปริญญาตรีแล้ว ปรับขึ้นเป็น นวก.สธ.ได้ ยืนยันต้องผ่านการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์เดิมเท่านั้น
  2015-09-01 15:50
 • เว็บไซต์มติชน : ‘หมอปิยะสกล’ ระบุคัดเลือกปลัด สธ.ใช้หลักธรรมะจัดสรร ส่วนเกณฑ์การพิจารณามีหลายเรื่องและต้องดูภาพรวมประกอบ คาดเสนอเข้า ครม. 8 ก.ย.นี้ แคนดิเดตยังมี 2 ราย หมอโสภณ และ หมอสุพรรณ
  2015-08-31 16:31

Pages