สนช.

 • ‘นพ.เจตน์’ อภิปรายพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบปี 59 เผยงบเหมารายหัวเพิ่มขึ้นแค่ 7% แจงประชาชน 48.8 ล้านคน แต่มีงบรักษาแค่ 1.2 แสนล้านเท่านั้น ห่วงคุณภาพรักษาพยาบาลจะลดลงเรื่อย เหตุ รพ.สังกัด สธ.ได้รับงบไม่พอ ชี้คนหนีไปใช้ รพ.เอกชน เพราะ รพ.รัฐต้องรอคิวนาน แถมคุณภาพลดลง ฝากรัฐบาลชัดเจนกำหนดทิศทางรักษาพยาบาล ชี้ต้องเพิ่มคุณภาพ รพ.รัฐให้ทัดเทียมเอกชน ไม่ใช่ลดเอกชนให้เท่ารัฐ ส่วนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รพ.ต้องดูแลรักษาเท่าเทียม
  2015-05-23 14:57
 • รองประธานอนุ กมธ.ศึกษามาตรฐานค่ารักษาพยาบาลฯ สนช. เผยผลศึกษาค่ารักษา รพ.เอกชน 5 โรค พบเฉลี่ยราคาสูงกว่า รพ.รัฐ 2.5 เท่า ระบุผ่าตาต้อกระจก รพ.เอกชนสูงกว่า 5.48 เท่า หวั่นส่งผลกระทบต่อการเป็นศูนย์กลางรักษาพยาบาลอาเซียน เผยเตรียมจัดสัมมนาระดมความเห็นและร่วมกำหนดเกณฑ์มาตรฐานค่ารักษาพยาบาล หวังรวบรวมข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม สนช.ต่อไป
  2015-05-22 17:17
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : ‘นพ.เจตน์’ ชี้การขอความร่วมมือกับ รพ.เอกชน ควรมุ่งในเรื่องเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตว่าไม่ควรเอาเรื่องค่าใช้จ่ายมาเกี่ยวข้อง ส่วนโรคภัยที่รอได้ ให้ประชาชนไปรักษาตามสิทธิ์ ส่วนภาครัฐก็ต้องลงทุนพัฒนา รพ.รัฐให้เทียบเท่า รพ.เอกชนด้วย ไม่ใช้ให้งบประมาณไม่พอ คุณภาพก็ทำท่าลดลง แถมคิวแน่น รอนาน ส่งผลประชาชนมีทางเลือกก็ต้องไป รพ.เอกชน
  2015-05-14 18:39
 • นสพ.เดลินิวส์ : แฉผลศึกษาค่ารักษาใน รพ. พบโรคเดียวกันแต่ราคาต่างกันลิบลับ เผยแค่ "ไข้หวัดธรรมดา" รพ.เอกชนแพงกว่า รพ.รัฐถึง 6 เท่า ด้านแพทยสภาแนะแก้ พ.ร.บ. สถานพยาบาล ให้อำนาจ สบส.คุมค่าใช้จ่าย รพ. เอกชนได้ ขณะที่ "เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์" ชวนประชาชนรวมตัวยื่นรายชื่อต่อรัฐบาล หนุนตั้งคณะกรรมการคุมค่ารักษา 12 พ.ค.
  2015-05-11 15:30
 • กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เดิมมีสิทธิให้ได้รับเฉพาะค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ากินอยู่ และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาล หรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย สำหรับกฎหมายใหม่ได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเรื่องค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนในกรณีได้รับ ความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์
  2015-05-07 09:39
 • เว็บไซต์มติชนออนไลน์ : ชมรม รพศ./รพท. เสนอ สนช.แก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ เผยทุกปีมีแพทย์บรรจุใหม่ลาออก 40% หรือ 600 คน ระบุ 2 ทางออก คัดนักเรียนจากชนบทเตรียมความพร้อมก่อนปริญญา และจัดโครงการพิเศษให้จนท.จบปริญญาตรีสุขภาพที่มีความพร้อมเรียนต่อยอดเป็นแพทย์ ส่วนข้อเสนอปฏิรูประบบสุขภาพ ไม่เห็นด้วยให้ รพ.ออกนอกระบบ แจงยังไม่ถึงเวลา แม้ รพ.บ้านแพ้วยังต้องออกมาให้บริการนอกพื้นที่เพื่อหางบประมาณ แต่หนุนเขตสุขภาพ หากจะออกนอกระบบก็ออกในรูปแบบเขตสุขภาพ
  2015-04-01 17:38
 • “ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย” เสนอปฏิรูปโครงสร้าง สธ. ตั้ง “กรมสาธารณสุขท้องถิ่น” หรือ “กรมปฐมภูมิ” หลังระดมความเห็นหมออนามัยกว่า 7 หมื่นคนทั่วประเทศ เปิดโอกาสหมออนามัย นักสาธารณสุข คนทำงานระดับปฐมภูมิก้าวหน้าสู่ระดับบริหารส่วนกลางเหมือนวิชาชีพอื่นได้ หลังถูกจำกัดกรอบทำงานแค่ใน รพ.สต.จนเกษียณอายุราชการ ทั้งที่มี รพ.สต.ถึง 9.7 หมื่นแห่งทั่วประเทศ พร้อมยกตัวอย่างโครงสร้าง ก.เกษตรฯ มท. และ ศธ.เปิดกว้างให้ ขรก.ทำงานระดับท้องถิ่นก้าวหน้า เผยที่ผ่านมานำเสนอต่อ สปช. สนช. ที่ปรึกษานายกฯ และ รมว.สธ.แล้ว
  2015-03-27 10:40
 • ที่ประชุม สนช.รับหลักการวาระแรก ร่าง พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ รมช.สมศักดิ์แถลง กฎหมายเดิมใช้มานานตั้งแต่ปี 25 มีบางข้อไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคต่างๆ รวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว
  2015-03-06 20:03
 • นสพ.คมชัดลึก : กทม.-กลุ่มผู้ค้ายาสูบ ระบุ ก.การคลังและพาณิชย์ แสดงความห่วงใยต่อร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่กระทรวงสาธารณสุข เร่งผลักดันออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ โดยเฉพาะบทบัญญัติบางมาตรามีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พร้อมแนะให้ทบทวนใหม่
  2015-03-05 18:48
 • ประธานกลุ่ม ขรก.ต้องการความยุติธรรม สธ. เชื่อ สนช.ผ่านร่าง กม.ระเบียบข้าราชการเงินเดือน เยียวยา ขรก.สธ.ที่ได้รับผลกระทบฉลุย ประกาศบังคับใช้ เม.ย.นี้  เหตุนำเสนอพร้อมการปรับฐานเงินเดือนและขึ้นเงินเดือน ขรก. 4% พร้อมขอ ก.พ.เร่งทำหลักเกณฑ์เยียวยา เพื่อให้เดินหน้าทันทีหลัง กม.ผ่าน  
  2015-03-05 15:55
 • นสพ.มติชน : รองนายกฯยงยุทธ มีคำสั่งให้ สธ.นำร่าง พ.ร.บ.คุมยาสูบกลับไปหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หลัง เสาวณี สุวรรณชีพ สนช.ทำหนังสือถึงสนง.เลขาธิการรัฐสภา ระบุได้รับการร้องเรียนจากสมาคมยาสูบว่า ร่าง กม.คุมยาสูบลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ส่งผลกระทบต่อชาวไร่ยาสูบ ด้าน รมว.สธ.เตรียมหารือคกก.ยาสูบ ยันสธ.ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นแล้ว
  2015-02-27 14:03
 • นพ.ณรงค์ ระดมความเห็น 5 เสือสธ. ‘นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. รพช. รพ.สต. และสสอ.’ ผู้บริหารสธ.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เดินหน้าแนวทางปฏิรูประบบสาธารณสุขภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย 4 ด้าน ได้แก่ การตั้งองค์กรหลักกำหนดยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขแห่งชาติ โดยเสนอให้มีคณะกรรมการอำนวยการสาธารณสุขแห่งชาติ ปฏิรูประบบบริการเป็นเขตสุขภาพ ปฏิรูปการเงินการคลังด้านสุขภาพ ทั้งปฏิรูปโครงสร้าง/ที่มาบอร์ดสปสช. มีกลไกกำกับบอร์ดสปสช. และสร้างระบบธรรมาภิบาลและกลไกเฝ้าระวังตรวจสอบถ่วงดุล
  2015-02-13 17:47

Pages