สบส.

  •   เมื่อวันที่ 29 เมษายน น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบกรณีชมรมแพทย์ชนบทระบุว่า เกิดความไม่ชอบมาพากลในการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด 81,685 เครื่อง ที่แจกให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศนั้น จนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่าเกิดทุจริตแต่อย่างใด และการจัดซื้อขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยอิงระเบียบการจัดซื้อจัดหาพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรี
    2013-04-30 10:13

Pages