สปสช.

 •   เมื่อวันที่ 11 มีนาคม นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ดสปสช.) กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด สปสช.มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยให้วิเคราะห์สถานการณ์ และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ก่อนนำเสนอบอร์ด สปสช.พิจารณาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานระบบการดูแลระยะยาว ทั้งนี้มี เป้าหมายดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทั้งกลุ่มที่ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
  2013-03-12 11:57
 • เดินหน้าตั้งศูนย์เบิกจ่ายกลาง 3 กองทุน ภายใน ต.ค.2557
  2013-03-12 11:43
 • ตลอดหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการจัดแถวองค์กรตระกูล ส.ให้เข้ามาอยู่ในการสั่งการของรัฐบาล โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
  2013-03-12 11:27
 •   นโยบายปรับโครงสร้างหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)ของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข (สธ.) ซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจาก นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. เร้าให้ฉุกคิดคำถามคือมีวาระซ่อนเร้นหรือไม่นั่นเพราะโครงสร้างใหม่ที่จะเริ่มใช้ในเดือน พ.ค.นี้ไม่เพียงแต่ปฏิรูปหน่วยงานสังกัด สธ.เท่านั้น แต่กลับครอบคลุมการทำงานองค์กรอิสระด้านสุขภาพที่ก่อนหน้านี้ถูกแยกอำนาจออกมาจากสธ.ด้วย
  2013-03-12 11:11
 • ผ่าโครงสร้างใหม่กระทรวงหมอ ดึง สสส. สพฉ. สปสช.มาดูแลเอง ตั้งรองปลัดคุมกลุ่มย่อย ดึงสสส.-สปสช.-สพฉ.ซบกระทรวงสธ.
  2013-03-08 14:25
 •   การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันที่ 12 มี.ค.นี้ กระทรวงสาธารณสุขจะเสนอที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประจำปีงบประมาณ 2557 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)วงเงินทั้งสิ้น 158,729 ล้านบาทประกอบด้วย1.งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ156,766.82 ล้านบาทได้แก่ งบอัตราเหมาจ่ายรายหัว หัวละ2,955.91 บาท จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิ 49.09 ล้านคน เป็นเงิน145,126.31 ล้านบาท งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 188,000 คน วงเงิน 2,950.8 ล้านบาท
  2013-03-08 14:03
 •   ปาฐกถาเกียรติยศนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำปี 2555 เรื่อง จะต้องช่วยกันรักษาไว้ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556   โดยนายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ
  2013-03-07 16:13
 •  
  2013-03-07 11:38
 • การเมืองรุกคืบ สช. ดันโครงสร้างใหม่กลบของเดิม ตัดสัดส่วนตัวแทนภาคประชาชน
  2013-03-07 11:13
 • กระทรวงสาธารณสุข อภ. สปสช. ร่วมราชวิทยาลัยทั่วประเทศ จัดระบบสำรองยาและเวชภัณฑ์ในภาวะภัยพิบัติ เสนอบัญชียาจำเป็น พฤษภาคมนี้ ก่อนเป็นศูนย์สต๊อกยาครั้งแรกของไทย
  2013-03-07 11:10
 • ฝ่ายการเมืองตั้ง 2 รองเลขาธิการ สปสช. หวังแทรกหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  2013-03-05 14:44
 • เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศผลคัดเลือก รองเลขาฯ สปสช. ย้ำเลือกคนนอกมีมุมมองแตกต่าง ด้านภาคประชาชนชี้ทำระบบหลักประกันสุขภาพฯขาดเอกภาพในอนาคต
  2013-03-05 14:39

Pages