สปสช.

 • ชง ครม.อังคารนี้ อนุมัติโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1.57 แสนล้านบาท
  2012-05-28 10:01
 • 10 ปีของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ถือว่าผ่านพ้นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งด้านดี ด้านร้ายมามาก กระทั่งผ่านมาถึงช่วงการเลือกเลขาธิการ สปสช.ในวาระใหม่ ซึ่งนพ.วินัย สวัสดิวร ได้รับความไว้วางใจให้บริหารต่อเป็นวาระที่ 2
  2012-05-23 08:50
 •   ที่ประชุมร่วม 3 กองทุนสุขภาพ ประกอบด้วย สปสช. สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และสวัสดิการข้าราชการ เมื่อวันที่22 พ.ค.ที่ผ่านมาเห็นชอบในหลักการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์) และโรคไตวาย มาตรฐานเดียว แต่ยังมีชุดสิทธิประโยชน์ไม่ตรงกัน จึงมีมติให้ทั้ง 3 กองทุนสุขภาพ จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนำเข้าสู่การประชุมอีกครั้ง
  2012-05-23 08:40
 • ในแต่ละปีจำนวนผู้พิการร่างกายมีมากขึ้นเรื่อยๆ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณครอบคลุมทั้งการจัดบริการเพื่อให้กลุ่มผู้พิการเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง ทั้งในด้านการฟื้นฟูสภาพ  การรับเครื่องช่วยของคนพิการ รวมทั้งจัดงบประมาณสนับสนุนให้หน่วยบริการ/องค์กรคนพิการ ได้นำมาพัฒนาเพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาที่มีส่วนร่วมของภาคีในพื้นที่ พร้อมทั้งกระจายอำนาจและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไปยังส่วนภูมิภาคหรือพื้นที่ ด้วยการสนับสนุนงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ให้กับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นด้านสุขภาพระดับจังหวัด มีลักษณะเป็นกองทุนร่วม (Matching Fund) ระดับจังหวัด เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟูในชุมชนได้รับบริการการดูแล และช่วยเหลือครอบคลุมในทุกมิติ  ในเขตพื้นที่ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 2 แห่ง ร่วมจัดตั้งกองทุนแล้ว คือ อบจ.ร้อยเอ็ด และ อบจ.กาฬสินธุ์
  2012-05-20 10:12
 •    “โรคหืด” ในประเทศไทยพบอุบัติการณ์ของโรคในเด็กถึง 10–12% และในผู้ใหญ่ 6.9%...ถือเป็นโรคเรื้อรังที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยค่อนข้างสูงจากการสำรวจพบว่าผู้ป่วยโรคหืดมากกว่าครึ่งไม่สามารถทำกิจกรรมได้เช่นคนปกติ ผู้ป่วยโรคหืด ร้อยละ 21.7 ยังต้องเข้ารับการรักษาด้วยอาการหอบรุนแรงที่ห้องฉุกเฉินอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา และร้อยละ 14.8 ต้องเข้านอนรับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า จำนวนผู้ป่วยที่เข้านอนรับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคหืดก็เพิ่มขึ้นทุกปีนับตั้งแต่ 66,679 คน ในปี 2538...เป็น 102,245 คนในปี 2545 และ...มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหืด 806 คนในปี 2540 เพิ่มเป็น 1,697 คนในปี 2546วัชรา
  2012-05-12 09:11
 •   มูลนิธิเข้าถึงเอดส์จับมือกรมควบคุมโรคและสปสช.เปิดสายด่วน 1663 สายปรึกษาเอดส์แห่งชาติ เพื่อให้เกิดระบบบริการให้การปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเอดส์และระบบการส่งต่อผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณภาพในระดับประเทศ ประกาศรับอาสาสมัครเพื่อปรึกษาปัญหาเอดส์ทางโทรศัพท์ถึง 30 พ.ค.นี้
  2012-05-10 21:43
 • ปกติทุกปีงบเหมาจ่าย สปสช. จะเพิ่มขึ้นมากน้อยตามภาระเงินเฟ้อและนโยบายของรัฐบาลแล้วจะมีการแถลงข่าวทันทีหลังประชุม ครม. เสร็จ แต่ครั้งนี้กลับไม่มีการแถลงข่าวของเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องอาจเป็นเพราะว่าเป็นปีแรกที่มีการปรับงบประมาณลงกลัวประชาชนจะคัดค้าน จึงมีความจำเป็นที่ประชาชนจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่าระหว่างการหาเสียงกับการสนับสนุนจริงจะแตกต่างกันหรือไม่
  2012-05-10 21:21
 • หลายท่านคงมีประสบการณ์การไปรับบริการในคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนไม่มากก็น้อย หลังพบคุณหมอเพื่อซักประวัติ ตรวจร่างกาย คุณหมอก็จะสั่งยา จากนั้นก็ไปรับยาที่ห้องยาพร้อมชำระเงิน ผมเชื่อว่าราคาที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งเรียกเก็บมีโอกาสไม่เท่ากัน เพราะต้นทุนของแต่ละโรงพยาบาลไม่เท่ากัน การคิดค่าบริหารจัดการหรือค่าบริการก็ไม่เท่ากันแม้ว่าผู้ป่วยจะถูกวินิจฉัยด้วยโรคเดียวกัน ดังนั้นเมื่อกองทุนสุขภาพของประเทศไทยทั้งสามกองทุนได้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพ สวัสดิการข้าราชการและกองทุนประกันสังคมเป็นตัวแทนในการจ่ายเงินชดเชยให้กับโรงพยาบาลแทนสมาชิกของแต่ละกองทุน จึงนำระบบ DRGs และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์มาใช้ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วโลก
  2012-05-10 19:38
 • สปสช.ประกาศใช้ดีอาร์จีรุ่นที่ 5 สำหรับให้หน่วยบริการเบิกจ่ายผู้ป่วยใน  ชี้จัดกลุ่มโรคเพิ่มมากขึ้นกว่าดีอาร์จีรุ่นที่ 4 ถึง 530 โรค ครอบคลุมโรคมากขึ้น สะท้อนต้นทุนเป็นจริง เผยการเปลี่ยนรุ่นเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงมากขึ้น    ชี้ ดีอาร์จีรุ่นที่ 5 พัฒนาต่อเนื่องโดยทีมวิจัยอิสระ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการประชาพิจารณ์ 2 ครั้งจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยบริการสับสน ทั้ง 3 กองทุนสุขภาพได้ตกลงว่าจะใช้ดีอาร์จีรุ่นเดียวกัน ย้ำกรมบัญชีกลางและสปส.ประกาศใช้มาก่อนหน้านี้แล้ว
  2012-05-10 18:56
 • วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ที่จะถึงนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีนายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน วาระสำคัญที่สังคมเฝ้าจับตา คือการคัดเลือกเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) คนใหม่ แทนคนเดิม คือ นพ.วินัย สวัสดิวร ที่ได้หมดวาระไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา
  2012-05-07 00:32

Pages