สภาปฏิรูปแห่งชาติ

 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ : อยู่ดีๆก็เกิดปรากฏการณ์ "ฟ้าผ่า" ลงที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี จรดปากกาเซ็นให้ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. กลับมาดำรงตำแหน่งเดิม หลังจากถูกย้ายไปนั่งตบยุงที่สำนักนายกรัฐมนตรีนานถึง 5 เดือน
  2015-08-07 10:54
 • เลขาฯ กมธ.เศรษฐกิจฯ สปช.ย้ำ ระบบสุขภาพไปไม่รอดถ้าให้รัฐแบกภาระทั้งหมด ใครมีกำลังก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง ให้รัฐช่วยเฉพาะกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆ
  2015-07-08 12:48
 • 2015-04-10 11:53
 • 7 เม.ย. 58 เมื่อเวลา 13.55 น. ที่รัฐสภา นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แถลงข้อเสนอปฏิรูประบบบริการสุขภาพว่า ระบบบริการสุขภาพจะให้ความสำคัญกับจุดคานงัดของระบบ ซึ่งเป็นระบบบริการที่อยู่ใกล้ชิดชาวบ้าน คือ ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในลักษณะใกล้บ้าน คือให้ความสำคัญในระบบสุขภาพชุมชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และระบบบริการสุขภาพผสมผสานในระดับอำเภอ และเป็นระบบที่ใกล้ใจ คือ ดูแลครอบคลุมทั้งกาย จิต ปัญญาและสังคม ส่งเสริมการพึ่งตนเอง พร้อมไปกับเพิ่มศักยภาพเพื่อการดูแลตนเองของประชาชน จัดสรรการบริการที่ครอบคลุมทั้งเวลาราชการและเวลาประชาชน (24 ชั่วโมง)
  2015-04-07 15:40
 • สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย เตรียมยื่น  “ร่างแนวทางการปฏิรูปกฎหมายคุ้มครองผู้ให้บริการสุขภาพ” ต่อ สปช. 8 เม.ย. นี้ ผลักดัน กม.คุ้มครองสวัสดิภาพการทำงาน สร้างความเป็นธรรมคุ้มครองแรงงาน ให้กับพยาบาลโดยเฉพาะในภาครัฐ จากภาระงานหนัก เสี่ยงทั้งโรคติดต่อ และอุบัติเหตุจาการดูแลผู้ป่วย แต่ยังขาดการดูแล   
  2015-04-07 08:55
 • เมื่อวันที่ 4 เมษายน นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวกรณีที่คณะแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขอาวุโสกว่า 100 คน ร่วมแสดงจุดยืนเรียกร้องให้คณะรัฐบาลเห็นชอบสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพราะร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปได้เน้นระบบสุขภาพเชิงรุก ตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุม และป้องกันโรค มากกว่าการรักษา การที่สมาคมการค้ายาสูบไทย และธุรกิจบุหรี่ อ้างว่ากฎหมายนี้ทำร้ายโชห่วยและชาวไร่ยาสูบ เป็นการให้ข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสังคม คาดการณ์ ว่ากำไรของค้าปลีกจากการขายยาสูบ โดยเฉลี่ยจะลดลงไม่ถึงร้อยบาทต่อเดือน ในขณะที่บริษัทบุหรี่ข้ามชาติจะมีรายได้ลดลงปีละ 150 ล้านบาท จึงใช้ร้านค้าปลีก โชห่วยเป็นข้ออ้าง ส่วนชาวไร่ยาสูบในความเป็นจริงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าปริมาณการสูบบุหรี่จะลดลงจากการออกกฎหมายนี้จนกระทบต่อชาวไร่และรัฐบาลมีทางออกให้ปลูกพืชอื่นทดแทนได้
  2015-04-05 10:15
 • ตอนสุดท้ายของการ เปิดข้อเสนอ “กมธ.ปฏิรูปสาธารณสุข” มีอีก 2 ประเด็นสำคัญที่ “คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สปช.” ได้ศึกษาและจัดทำข้อเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนหน้านี้ สำนักข่าว Health focus ได้นำเสนอรายงาน “ประมวลความเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสภา 18 คณะ” โดยหยิบยกข้อเสนอแนะด้านสุขภาพจำนวน 6 ประเด็น มาเผยแพร่ผ่านตอนที่ (1) และ (2) แล้ว สำหรับประเด็นที่ 7-8 มีสาระสำคัญ คือ  ผนึกกำลังชุมชน-อำเภอ ป้องกันภัยสุขภาพ สร้างกลไกคุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์ 3 ระบบสุขภาพ
  2015-01-12 10:59
 • สำนักข่าว Health focus ได้นำเสนอข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในประเด็นที่ 1-3 จากทั้งหมด 8 ประเด็น ไว้ใน เปิดข้อเสนอ “กมธ.ปฏิรูปสาธารณสุข” (1) : ดันสุขภาพมาตรฐานเดียว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับตอนที่ (2) นี้ จะเป็นการสรุปสาระสำคัญจากรายงาน “ประมวลความเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสภา 18 คณะ” เสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในประเด็นที่ 4-6
  2015-01-11 12:09
 • “คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ” ได้จัดทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ประเด็น ในตอนที่ (1) สำนักข่าว Health focus สรุปสาระสำคัญ 3 ประเด็นแรกมานำเสนอ คือ 1.ดันสุขภาพมาตรฐานเดียวและครอบคลุมทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย 2.ปัญหาการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ตลอดจนภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐต้องจัดเตรียมมาตรการรองรับ และ 3.ทุกนโยบายรัฐต้องคำนึงถึงสุขภาพเป็นลำดับแรก 
  2015-01-10 10:49
 • สปช.เสนอเพิ่มศักยภาพ รพ.สต. ลดเหลื่อมล้ำการรักษาพยาบาลของคนในเขตเมืองและชนบท เพิ่มบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และส่งเสริมระบบสารสนเทศแบบ tele-medicine เน้นด้านส่งเสริมป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย
  2014-12-18 16:37
 • ประเด็นร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข ดูเหมือนว่าจะกลับมาเป็นประเด็นสำคัญอีกครั้ง นอกจากจะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นประเด็นหาเสียงในการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาแล้ว ในส่วนของสภาปฏิรุปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข ก็ได้กล่าวถึงข้อเสนอหนึ่งเพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุขว่า ต้องมีการคุ้มครองทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้วย ซึ่งก็นำไปสู่การคัดค้านของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย ขณะที่ฝ่ายที่เห็นด้วยก็ยืนยันชัดเจนว่า กฎหมายนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งแพทย์และผู้ป่วย ส่วนประเด็นที่ค้านกันนั้น ขอให้ศึกษาให้ละเอียด เนื่องจากมีหลายเรื่องที่เป็นการเข้าใจผิด
  2014-12-18 09:38
 • เปิดข้อเสนอกมธ.ปฏิรูประบบสาธารณสุข เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะยกร่างรัฐธรรมนูญ 15-17 ธ.ค.นี้ เสนอคงสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญปี 50 เน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มคุ้มครองการให้บริการ และผู้เสียหายจากการรับบริการ ไม่ฟันธงรวมกองทุน
  2014-12-15 13:33

Pages