สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์

 • เดลินิวส์ - นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีแนวคิดจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางโดยสายการบิน 500 บาทต่อราย และกลุ่มที่เดินทางโดยรถยนต์ หรือเดินข้ามพรมแดนวันละ 30 บาท ว่า ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้และหากภาครัฐจะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบก่อน เพราะยังไม่ทราบถึงกฎเกณฑ์ว่าเก็บไปแล้วจะช่วยอะไรได้ รวมถึงการออกมาบอกว่าจะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่มาอาศัยในประเทศไทยระยะยาว(ลองสเตย์) ก็ควรจะหามาตรการอื่นที่ไม่ต้องเรียกเก็บเงิน 500 บาทจากนักท่องเที่ยวมากกว่า
  2013-10-22 10:12
 • โพสต์ ทูเดย์ - ชักชวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นวัยเกษียณมาเที่ยวเมืองไทย ในแบบ "ลองสเตย์" ชวนกันมาอยู่ยาวๆ อยู่นานๆ อย่างน้อยก็ช่วงหนีหนาว 2-3 เดือน คือโจทย์ใหญ่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่เหินฟ้าพาสื่อมวลชนร่วมงาน JATA Tourism Forum and Travel Showcase ณ กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นงานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวใหญ่ที่สุดในเอเชีย จัดขึ้นในช่วงไตรมาส 3 เป็นประจำทุกปี โดยสมาคม
  2013-10-17 10:19
 • Hfocus -การจัดระบบหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว กลุ่มที่มีความเป็นไปได้และดำเนินการได้เร็วที่สุด คือ “กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว” โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีแนวทางดำเนินการได้อย่างชัดเจน ทั้งที่มาเงินงบประมาณการจัดเก็บเบี้ยประกันเพื่อนำเข้าสู่ระบบ และหน่วยงานจัดระบบรักษาพยาบาล ต่างจากการจัดระบบหลักประกันคนต่างด้าวในกลุ่มที่เป็นแรงงานและกลุ่มที่อาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนที่มีความซับซ้อนของปัญหามากกว่า
  2013-07-10 13:44
 • วันนี้ ( 27 มิถุนายน 2556 ) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมปรึกษาหารือระดับนโยบายจาก 8 กระทรวง ประกอบด้วย นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมการบินพลเรือน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อร่วมกันจัดระบบประกันสุขภาพสำหรับ
  2013-06-27 16:40