สมัชชาสหประชาชาติ

 • นายกภูฏานประกาศกลางสมัชชาสหประชาชาติพร้อมเป็นประเทศยากจน ที่มี “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ครอบคลุม ตามข้อตกลงระดับโลกบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายในปี 2573 หรือ UHC2030
  2019-10-06 10:56
 • ฟังทั่วโลกคุยเรื่อง “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” หลายประเทศเห็นตรงกัน ต้องลงทุน “สุขภาพปฐมภูมิ” ด้านองค์การอนามัยโลกแนะทุกประเทศเจียดเงินเพิ่มอีก 1% ของ GDP
  2019-10-02 08:17
 • อเมริกาพร้อม 19 ประเทศ ลงชื่อไม่เห็นด้วยปฏิญญาสากลสหประชาชาติที่ไทยร่วมเสนอ เพราะอาจตีความได้ว่าสนับสนุน “ทำแท้ง”
  2019-10-01 13:51
 • กรมควบคุมโรคร่วมอภิปรายเวทีหลักประกันสุขภาพในเวทีคู่ขนานงานสมัชชาสหประชาชาติ หลังไทยเป็นตัวอย่างขับเคลื่อนด้านเอดส์ได้สำเร็จ ชี้ปัจจัยสำคัญมาจากการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นตาข่ายรองรับ รับประกันว่าผู้ป่วยทุกคนจะได้รับการดูแลเสมอหน้า กลุ่มเสี่ยงได้รับการป้องกัน และบุคลากรสาธารณสุขได้ทำหน้าที่รักษาตามมาตรฐานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณ
  2019-09-29 16:52
 • ไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเวทีคู่ขนานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 74 ที่สหรัฐฯ สปสช.ร่วมอภิปรายย้ำระบบหลักประกันสุขภาพของไทยออกแบบให้รองรับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของ อันจะทำให้ระบบยั่งยืนและเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
  2019-09-29 13:08
 • สมาคมโรคไตนานาชาติ หารือ สปสช.ระหว่างงานสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 74 ต่อยอดความสำเร็จดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายของไทย เตรียมศึกษาชะลอความเสื่อมของไต เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย และช่วยคุมงบประมาณในระบบ
  2019-09-25 11:51
 • สปสช.แถลงวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล ย้ำจุดยืนพร้อมเป็นอบรมแหล่งความรู้ เป็นต้นแบบการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพให้แก่ประเทศอื่นๆ และเตรียมนำเสนอ Best Practice การขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพในด้านต่างๆในการประชุมใหญ่สมัชชายูเอ็นเดือน ก.ย. ปีหน้านี้
  2018-12-13 14:35
 • ไทยร่วมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อสู้กับวัณโรค และว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกิจกรรมคู่ขนานด้านสาธารณสุขในระหว่างการประชุม 2 หัวข้อ คือ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และแอลกอฮอล์ โรคไม่ติดต่อ และการพัฒนาที่ยั่งยืน
  2018-09-26 17:15
 • พล.อ.ประยุทธ์ นำคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค หารือการจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ พร้อมร่วมกับผู้นำระดับประเทศทั่วโลก รับรองปฎิญญาทางการเมืองสนับสนุนการจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพตามแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว
  2016-09-22 14:20
 • ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ผ่านมา มีหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับวาระการพัฒนาหลังปี 58 ซึ่งในประเด็นระบบสุขภาพนั้น รัฐบาลสหรัฐอเมริการได้จัดทำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทเรียนของระบบสุขภาพโลกที่น่าสนใจไว้ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ข้อ ในตอนจบนี้จะว่าด้วย ความสมดุลระหว่างการค้าและสุขภาพ เพื่อมิให้ข้อตกลงทางการค้าใดๆ ละเมิดสิทธิสุขภาพของประชาชน เช่น ปัญหาสิทธิบัตรยาในบางประเด็นที่ทำให้ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงยาเพราะมีราคาแพงมาก ที่สำคัญคือความยั่งยืนของกลไกด้านการเงินการคลังของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการสร้างสุขภาวะดีถ้วนหน้าให้กับประชากรโลกด้วย 
  2015-01-06 18:23
 • ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ผ่านมา มีหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับวาระการพัฒนาหลังปี 58 ซึ่งในประเด็นระบบสุขภาพนั้น รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้จัดทำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทเรียนของระบบสุขภาพโลกที่น่าสนใจไว้ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ข้อ ในตอนที่ 1 จะว่าด้วยเรื่องของหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวกับการลดความยากจน การส้างความเท่าเทียมและยุติธรรมให้ประชาชนทุกระดับ รวมถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องของคนชายขอบและผู้ด้อยโอกาสที่ถูกละเลยในระบบสุขภาพเสมอมา และการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมและตรวจสอบเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งหนึ่งเป็นวาระสำคัญในการพัฒนาของโลกหลังปี 58 
  2015-01-05 16:55