สระบุรี

 • สปสช.เขต 4 สระบุรี นำร่องระบบเบิกจ่ายตรงสิทธิ์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใน รพ.สต.และศูนย์บริการสาธารณสุข 98 แห่ง 6 จังหวัด ผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่าย เพิ่มการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและครอบครัว
  2016-06-19 15:32
 • กองทุนฟื้นฟูฯ อบจ.สระบุรี ประสบความสำเร็จหลังดำเนินงานกับ สปสช.เขต 4 สระบุรีกว่า 5 ปี เผยลดเส้นแบ่งระหว่างหน่วยงาน ทำงานด้วยใจ เป้าหมายประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว ต้องให้ความสำคัญกับระบบข้อมูลสุขภาพ ย้ำหากเครือข่ายเข้มแข็งกองทุนฟื้นฟูฯจะยั่งยืน ลดช่องว่างการเข้าไม่ถึงระบบสุขภาพที่จำเป็นของประชาชนในพื้นที่
  2016-05-27 15:13
 • เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดงานวันไตโลก ปี 2559 (World Kidney Day) กำหนดให้มีการรณรงค์ภายใต้คำขวัญ “โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็กป้องกันได้” พร้อมรณรงค์สร้างความรู้ ลดเค็ม ลดเสี่ยง ป้องกันภาวะไตเสื่อม
  2016-03-13 13:27
 • อปสข.เขต 4 สระบุรีผ่านงบพัฒนารับส่งต่อผู้ป่วย 30 ล้านบาท หลังคณะกรรมการกลไกการเงินฯ หารือร่วมเพื่อสอดรับ Service Plan สธ. เพิ่มการเข้าถึงโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน เช่น ผ่าตัดหัวใจ หนุนภาคเอกชนร่วมจัดบริการ สร้างกลไกการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องหลังรับกลับ รพ.ต้นสังกัด หวัง รพ.สังกัดมหาวิทยาลัย รับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเพิ่มขึ้น เสริมระบบ Service Plan ของ สธ.
  2015-11-07 08:59
 • หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 4 ประชุมหารือกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนบัตรทองร่วมกัน ในปี 2559
  2015-10-20 12:58
 • สปสช.เขต 4 สระบุรี เปิดประตูค่ายทหารบกจังหวัดสระบุรี จับมือ รพ.ค่ายอดิศร เตรียมเปิดตัวงาน “รวมพล คนจิตอาสา สร้างสุขภาวะสู่สังคมที่ยั่งยืน” (Open the gate Open Spirit) ที่ 8 จังหวัดภาคกลาง ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน หวังผล 3 ปี สร้างเครือข่ายจิตอาสาหน้าใหม่ ทำงานด้วยจิตวิญญาณ
  2015-10-18 20:11
 • อปสข.เขต 4 สระบุรีขับเคลื่อนงานสุขภาพตามนโยบาย รมว.สธ. 6 เรื่อง 1.ลดอัตราตายอุบัติเหตุจากรถ 2.ลดรอคิว หัวใจ มะเร็ง 3.ชะลอเวลาผู้ป่วยติดเตียง 4.แก้ปัญหาการนำเงิน อปท.มาใช้ดูแลสุขภาพประชาชน 5. เสริมสร้างไอคิวเด็ก ป้องกันเกิดโรคเอ๋อ และ 6.พัฒนาศักยภาพ อสม.
  2015-09-25 12:04
 • เมื่อวันที่ 16 ก.ย.2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคัดเลือกกรรมการตามตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในส่วนของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการคัดเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยมี นายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทอง ผช.ผอ.สปสช.เขต ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ ผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ผลการคัดเลือกผู้แทนทั้ง 2 กลุ่มได้แก่ นายสมนึก ธนเดชากุล
  2015-09-18 15:14
 • “หมอชูวิทย์” อดีตหัวหน้าผู้ตรวจ สธ. ได้รับเลือกเป็นประธาน อปสข.เขต 4 สระบุรี วาระ 2 เดินหน้าเน้นทำงานร่วมกับเขตบริการสุขภาพของ สธ. เน้นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและอภิบาลระบบสุขภาพ พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน พร้อมขอให้ รพ. 2 แห่งในเขตที่ยังไม่ส่งข้อมูลการรักษาผู้ป่วย ให้รีบส่งข้อมูลเพื่อไม่ให้กระทบต่อสภาพคล่องของ รพ.
  2015-08-03 11:30
 • เขต 4 สระบุรี ได้ อปสข.ชุดใหม่แล้ว 37 ทั้งเป็นโดยตำแหน่ง และการคัดเลือกกันเองตามสัดส่วน ผู้ทรงคุณวุฒิ, เครือข่ายภาคประชาชน, สัดส่วน รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./รัฐนอกสังกัด/หน่วยบริการเอกชน และ สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ./เทศบาล/อบต. พร้อมเตรียม คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ใน 5 คนเป็นประธานอนุกรรมการต่อไป
  2015-06-30 19:55
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีผลักดันให้เกิดร้านยาที่มีคุณภาพในพื้นที่ โดยความร่วมมือกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน เพิ่มการเข้าถึงบริการมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถรับบริการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง กลุ่มโรคเมตาบอลิก ตลอดจนให้ความรู้เรื่องสิทธิบัตรทอง
  2015-03-21 16:16
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีจับมือภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ สร้างนักบริบาลดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการบริการดูแลระยะยาวในผู้มีภาวะพึ่งพิง ล่าสุดเปิดตัว อ.วิหารแดง จ.สระบุรี คาดเต็มพื้นที่ เม.ย.58 หวังให้เกิดการดูแลระยะยาวอย่างเป็นระบบ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ไม่ถูกทอดทิ้ง
  2015-01-26 11:27

Pages