สระบุรี

 • , , ,
  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมผู้ป่วยที่นอนติดเตียงที่ได้รับการดูแลจากทีมหมอประจำครอบครัว ที่ ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมี เมื่อวันที่ 9 ม.ค.58
  2015-01-10 21:45
 • กระทรวงสาธารณสุขจัดระบบเฝ้าระวังและติดตามผู้ป่วยโรคซิลิโคซิสหรือโรคปอดฝุ่นหินที่จังหวัดสระบุรีอย่างต่อเนื่องระยะยาว เนื่องจากมีเหมืองหิน โรงโม่หิน ย่อยหิน แหล่งใหญ่ของประเทศ เพื่อให้สามารถติดตามปัญหาและทราบขนาดปัญหาได้อย่างชัดเจนรวดเร็ว ช่วยวางแผนป้องกันและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ขับเคลื่อนกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปี 2535 จัดการปัญหาและดูแลสุขภาพประชาชน รองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดที่จะเป็นชุมทางการคมนาคมขนส่งคนและสินค้าที่สำคัญของประเทศ
  2015-01-10 17:18
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีร่วมกับโรงพยาบาล และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง หนุนแนวทางการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอด เพื่อให้คนพิการทางสายตาสามารถเข้าถึงบริการฝึกไม้เท้าขาว สร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติ  
  2014-12-22 19:17
 • สปสช.หนุนสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี สร้างอาสาสมัครดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ดึงแกนนำญาติผู้ป่วย และจิตอาสาในชุมชน เสริมองค์ความรู้ดูแลฟื้นฟู กายภาพบำบัดแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ทีมสหวิชาชีพ รพ.สระบุรีหนุนวิชาการ หวังลดช่องว่างการเข้าไม่ถึงบริการที่จำเป็น
  2014-11-27 22:02
 • แนวหน้า - นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกขณะนี้ แนวโน้มดีกว่าเดิมแล้ว พบผู้ป่วยลดลงเหลือ 3,000 กว่ารายต่อสัปดาห์ จากช่วงก่อนหน้านี้ที่เคยพบสูงสุด 8,000 รายต่อสัปดาห์ ซึ่งหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ คาดว่าภายใน 1 เดือน จะลงมาสู่ระดับปกติเหมือนช่วงต้นปี ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับทุกกระทรวงเข้าไปแก้ปัญหาร่วมกัน อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ป่วยที่ลดลงนี้ ยังไม่ใช่ระดับที่พอใจ ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยลงเหลือไม่เกิน 500 รายต่อสัปดาห์
  2013-10-08 10:27
 •   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาผลกระทบสุขภาพจากปัญหาบ่อกำจัดกากอุตสาหกรรมบริษัทเบตเตอร์เวิร์ลฯ จังหวัดสระบุรี พร้อมสั่งการให้กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ อาหาร เป็นการด่วน และเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อยู่พื้นที่โดยรอบ 3 ตำบล พร้อมทั้งตั้งศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแห้ง เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนทั้งร่างกายและจิตใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ คาดเริ่มให้บริการกลางเดือนหน้านี้
  2012-05-11 13:44

Pages