สวรส.

 • คณบดีศิริราชมอบรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ชี้ช่วยพัฒนาบุคลากร แก้ปัญหางานประจำ เพิ่มประสิทธภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย เข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่าย ปลื้มแนวคิด R2R ขยายสู่วงการอื่นและต่างประเทศ สุดทึ่งหลากผลงาน รพ.สต.เปลี่ยนพฤติกรรม แก้ปัญหาสาธารณสุขทั้งหมู่บ้าน
  2014-07-25 14:45
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จัดสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม เพื่อร่วมทบทวนสถานการณ์ความก้าวหน้า และเตรียมวางยุทธศาสตร์พัฒนางานวิจัยด้านระบบสมองและระบบประสาทในระดับชาติ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
  2014-07-23 19:52
 • สวรส. ร่วมกับ วช. ระดมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท เร่งทบทวนสถานการณ์ความก้าวหน้าของการวิจัยด้านสมองและระบบประสาทของประเทศ  เพื่อวางยุทธศาสตร์งานวิจัยของชาติสู่การพัฒนางานวิจัยด้านระบบสมองและระบบประสาทเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ และสร้างเครือข่ายนักวิจัยเฉพาะด้านที่มีประสิทธิภาพ
  2014-07-21 15:11
 • สวรส.จัดการประชุมวิชาการการวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2557 นี้ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยชิ้นสำคัญๆ ที่จะมีผลต่อการขับเคลื่อนระบบสุขภาพให้แก่ผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายสุขภาพที่สำคัญของประเทศในระยะต่อไป รวมทั้งการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากงานวิจัยและความคิดเห็นจากเครือข่ายวิชาการและภาคีต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพ 
  2014-07-14 18:17
 • สวรส. ระดมนักวิชาการสังเคราะห์กลไกระบบยา หวังอุดช่องโหว่ ลดคอร์รัปชั่นระหว่างทาง และเสริมสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบยาของประเทศ
  2014-05-27 13:46
 • ค่าใช้จ่ายด้านยาไทยพุ่งสูง เหตุใช้ยาไม่สมเหตุผล เผยกว่าครึ่งหนึ่งของการใช้ยาเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม ส่งผลค่าใช้จ่ายยาด้านยาสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว แถมคนไข้ได้รับอันตราย เสี่ยงเชื้อดื้อยา พบตายปีละ 3 หมื่นราย ส่งผลเศรษฐกิจสะเทือน ตั้งเป้าปี 2559 ลดค่ายาลง 5% ช่วยประหยัดเงินกว่า 7 พันล้านบาท คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลฟันธง ต้องเร่งสร้างต้นแบบรพ.ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล และขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศหลังพบใช้ยาไม่สมเหตุผลอื้อ ทั้งใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ เตรียมนำร่อง รพ. ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล เข้าร่วมแล้ว 18 แห่ง 
  2014-05-22 15:07
 • “ระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่คนไทยเกือบทั้งประเทศเฝ้ารอคอยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพให้มากขึ้น ดังนั้น “ฝ่ายซื้อบริการสุขภาพ” และ “ให้ฝ่ายบริการสุขภาพ” ควรจับมือกันเพื่อพัฒนางานบริการสุขภาพด้านพื้นฐานให้มีคุณภาพและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วน”นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผอ.สวรส.สะท้อนมุมมอง และระบุว่า อยากเห็นการดูแลสุขภาพด้วยตนเองในระดับครอบครัวหรือชุมชน (Self Care) โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาหมอและยาจากต่างประเทศ เพราะถ้าหากชาวบ้านสามารถดูแลตัวเองในยามเจ็บป่วยได้ จะช่วยลดการเจ็บป่วยให้ลดน้อยลง สามารถใช้ชีวิตอยู่ดี กินดี มีความสุขได้ตามอัตภาพ
  2014-04-06 19:12
 • สวรส. ร่วมกับ ม.ศิลปากร จุดประกายเส้นทาง...สานฝันเยาวชนรุ่นใหม่ เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาร่วมฝึกปฏิบัติงานในหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องสื่อสารงานวิจัย” ในโครงการมีดี มีเดีย ปั้นเด็กดี-เป็นเด็กดัง
  2014-03-23 23:22
 • สหราชอาณาจักรได้เริ่มมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal health coverage) มานานกว่า 30 ปีแล้ว ได้พัฒนาแนวคิดในการสร้างระบบการให้บริการสุขภาพและระบบประกันสุขภาพ มีการทยอยการปรับกลไกการคลังด้านสุขภาพให้สอดรับกับการปฏิสัมพันธ์ที่รัฐต้องการให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพกับประชาชนให้มากที่สุด การปรับเปลี่ยนทุกครั้งต้องอาศัยระบบสารสนเทศด้านสุขภาพที่ครอบคลุมในทุกปัจจัยนำเข้า สู่ระบบสุขภาพของสหราชอาณาจักรได้อย่างครบถ้วน และสามารถจำลองรูปแบบต่างๆ ด้วยการปรับกลไก ปัจจัยนำเข้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อทำนายผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านบริการสุขภาพได้อย่างใกล้เคียงความจริงให้มากที่สุด
  2014-03-23 23:18
 • หมอชาญวิทย์ ประธานประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการวิจัยบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ ที่ประชุมมีมติให้ตั้งที่ปรึกษาคุมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ที่สวรส.รับดำเนินการ เพื่อกำกับและควบคุมงานพัฒนา มีบทบาทตรวจงาน กำกับดูแลการออกแบบงานภาพรวม การบริหารความเสี่ยงโครงการวิจัยฯ และสนับสนุนงานเป็นที่ปรึกษาด้านต่างๆ 
  2014-03-14 19:09
 • กรุงเทพธุรกิจ - สถานการณ์สุขภาพของคนไทยในช่วง10 ปีข้างหน้า เผชิญกับความท้าทายหลากหลาย ไม่เฉพาะพฤติกรรมการบริโภค และโรคติดต่อใหม่ๆ ที่จู่โจมเข้ามาถึงลมหายใจของเราเท่านั้น แต่ยังมีความผันผวนของสภาพอากาศที่เลวร้ายรุนแรง ทั้งฝน หนาว ร้อน แล้ง ล้วนเป็นปัจจัยที่ยากต่อการควบคุม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงได้ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ เพื่อวาด "ภาพอนาคตระบบสุขภาพ" (Foresight Research) ในทศวรรษหน้า
  2014-02-06 14:10
 • แนวหน้า - นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้วางกรอบการทำงาน โดยการปฏิรูประบบสาธารณสุข จะเร่งดำเนินการทำให้ชัดเจนมากขึ้นทั้งในเรื่องเขต สุขภาพ การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมต่างๆ และการทำงาน ร่วมกับองค์กรสุขภาพ เช่น สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) เรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ การบริหารงบประมาณ
  2014-02-06 14:04

Pages