สหภาพเมียนมาร์

  • นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันที่ 20-21 กันยายน จะนำคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิชาการ และสื่อมวลชนเดินทางไปร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือสาธารณสุขไทย-เมียนมาร์ ที่เมืองมัณฑะเลย์ (Mandalay) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จะมีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ที่เป็นระดับข้าราชการประจำระดับสูง เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือเอ็มโอยู ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์เป็นปีแรก เพื่อให้การดูแลสุขภาพประชาชนได้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มความเข้มแข็งระ
    2013-09-19 12:27
  • ดร.นายแพทย์พรเทพ   ศิริวนารังสรรค์   อธิบดีกรมควบคุมโรค  กล่าวว่า  การเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศไม่ได้เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายของนักการแพทย์และการสาธารณสุข จากข้อมูลการเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนปี2550โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่ามีชาวต่างชาติที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนเป็นผู้ป่วยประเทศสหภาพเมียนมาร์เข้ารับการรักษาอันดับ 1รองลงมาเป็นผู้ป่วยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนเหนือตามลำดับมารักษาด้วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจมากที่สุดรองลงมาเป็นระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปากและอุบัติเหตุ
    2013-08-29 09:44
  • ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถ.แจ้งวัฒนะ คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสหภาพเมียนมาร์ ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ โดย น.พ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการ สปสช. ได้บรรยายสรุปภาพรวมของระบบหลักประกันสุขภาพ
    2013-08-09 08:33